فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٣٥١: گرخوش کند لب تو دهانم ببوسه یی

گرخـوش کـند لب تـو دهانم بـبـوسـه ییخـرم شود زلعل تـو جـانم بـبـوسـه ییخـواهـم زجـور تـو گـلـه کـردن بــپــادشـاهگـر عـاقـلـی بـگـیر دهانم بـبـوسـه یی…

گرخـوش کـند لب تـو دهانم بـبـوسـه ییخـرم شود زلعل تـو جـانم بـبـوسـه یی
خـواهـم زجـور تـو گـلـه کـردن بــپــادشـاهگـر عـاقـلـی بـگـیر دهانم بـبـوسـه یی
درحـسـرت کـنـار تـو جـانـم بــلـب رسـیـدزین ورطه لطف کن برهانم بـبوسه یی
ای جـان مـکـن گـرانی ویکـبـار بـر لـب آیبـاشد که من تـرا بـرسانم بـبـوسه یی
گفتم که جان من بـستان بـوسه یی بـدهگفتـی هزار جـان نستـانم بـبـوسه یی
گـرآن لـب و دهـان کـه تــو داری مـرا بــودملک دو کـون را بـسـتـانم بـبـوسـه یی
دیدی که من زبـان شکایت خـوهم گشادکردی فسون و بست زبانم ببوسه یی
زنـــده کـــنــنـــد مـــرده بآب دهــان مـــنگربـا تـو کام خویش بـرانم بـبـوسه یی
یـکــبــار دیـگــرم بــکــنـار و لـبــت رســانای بـرده حاصل دو جـهانم بـبـوسه یی
گویی لب من ازشکر و قند خـوشتـرسـتمن لذت لـب تـو چـه دانم بـبـوسـه یی
درکار عشق جان و دلی داشتم چوسیفاینم بـعشوه یی شد وآنم بـبـوسه یی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج