فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٣٤

عــشــق و دولـت اگــر بــود بــاهـمبـــتـــو نــزدیــکــتـــر شــود راهــممـحـنـت و عـشـق هر دو هم زادندعـشـق و دولـت کـجـا بـود بــاهـمهسـت بـخـت آنک…

عــشــق و دولـت اگــر بــود بــاهـمبـــتـــو نــزدیــکــتـــر شــود راهــم
مـحـنـت و عـشـق هر دو هم زادندعـشـق و دولـت کـجـا بـود بــاهـم
هسـت بـخـت آنکه تـو مرا خـواهیهست عشق آنکه من ترا خواهم
عــشــق خــوانـد مــرا بــدرگــه تــولــیــک دولــت بـــرد بـــدرگـــاهــم
هسـت ارزان بـمـحـنت همـه عـمـردولــتـــی کــز تـــو کـــرد آگــاهــم
بــســوی خــیـمــه تــو مـی نـگــردتــرک جــان از تــن چـو خـرگـاهـم
سـوزن گم شده اسـت در ره هجـراین تـن هـمـچـو رشـتـه یکـتـاهـم
کـه ز خــورشــیـد اگـر چــراغ کـنـینــتــوان یــافــتــن بــیــک مــاهــم
در غـم تــسـت نـالـه هـم نـفـسـمدر ره تــســت ســایـه هـمــراهـم
مـردم از مـن تــرا هـمـی طــلـبــنـدکـه مـن از تـو تـرا هـمـی خـواهـم
بــدو زلـف تــو عــشــق قـیـدم کـردرســـن تـــو فــگــنــد در چـــاهــم
عـشـق تـو سـوخـت خـرمن خـردمبــــاد تـــو بـــرد دانـــه و کـــاهـــم
رخ تــو دیـد مـســت شــد عــقـلـمدر همین خـانه مـات شـد شـاهم
سـخـنم چـون بـسـمـع تـو نـرسـیدکز تـو همچـون سـخـن در افـواهم
ای چو شب دل سیاه کرده، مباشایــمــن از نــالــه ســحـــرگــاهــم
گـر تــو از روشــنـی چــو آیـنـه یـیعــاقــبــت تــیــره گــردی از آهــم
ســر نــهــم زیــر پــای تــا بــرســدبـــدرخــت تــو دســت کــوتــاهــم
گــر هــمــه رنــگــهــا بــیــامــیــزیای دو زلـــف دراز و بــــالــــا هـــم
بــجــز از رنـگ عــشــق تــو رنـگـینـپــذیـرم کــه صــبــغــت الــلــهـم
من نه آن عـاشـقم که در پـی خـودهـم چـو سـعـدی بـری بــاکـراهـم
گر چـه در خـانه خـفـتـه ام بـی کاربـتـو مـشـغـول و بـا تـو هـمـراهـم
زیـن گـلـسـتـان بـسـیـف فـرغـانـیخـــاردادی مــدام و خـــرمـــا هــم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج