فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٣٤٥: باسر زلف تو صعبست مسلمان بودن

بـاسـر زلـف تـو صـعـبـسـت مسـلـمـان بـودنبـا رخـت خـود نتـوان بـستـه ایمان بـودنمن چو اندر سر گیسوی تو بستم دل خویشپـس مـرا چـاره نـبـاشـد زپـریشـان ب…

بـاسـر زلـف تـو صـعـبـسـت مسـلـمـان بـودنبـا رخـت خـود نتـوان بـستـه ایمان بـودن
من چو اندر سر گیسوی تو بستم دل خویشپـس مـرا چـاره نـبـاشـد زپـریشـان بـودن
گل چـو اندام تـو می خواست که بـاشد بـنگرکآرزو مـیکـنـد او را هـمـه تـن جـان بـودن
غـرقـه بــحــر فـراق تــوام (و)تــشــنـه وصــلوینـچـنـین تـا بـابـد بـهـر تـو بـتـوان بـودن
کـز پــی دانـه در هـمـچــو صـدف مـی شـایـدغـرق دریـا شـدن و تـشـنـه بــاران بـودن
بـــگــدایــی درت فــخـــر کــنــم درهــر کــویمن که عار آیدم ازخسرو و سلطان بودن
گرچـه بـا آتـش سـودای تـو بـاید چـون شـمعهر شب ازسوز دل سوختـه گریان بـودن
روز بــا درد تــو از غـیـر تــو مـرگـی دگـرســتدل بــیـمــار مــرا طــالــب درمــان بــودن
بـی رخ لـیـلـی اگـر کـوه گـرفـتـم چـه عـجـبمن خـوکـرده چـو مجـنون بـبـیابـان بـودن
عـشـق میدان و درو هسـت قـدم جـان بـازیبـا چنین پـای تـوان بـر سر میدان بـودن؟
ســیـف فـرغـانـی از خــود بــرو ار مـرد رهـیتـا بـخـود بـاشی نتـوانی از ایشان بـودن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج