فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٣٤٢: ای از خمار چشم تو آشوب در جهان

ای از خــمـار چــشــم تــو آشـوب در جــهـانوی لـعـل مـدح گـفـتـه لـبـت را بـصـد زبـانای نــو شــده بــعــهــد تــو آیــیــن دلــبـــریوی بـرشـکـسـتـه …

ای از خــمـار چــشــم تــو آشـوب در جــهـانوی لـعـل مـدح گـفـتـه لـبـت را بـصـد زبـان
ای نــو شــده بــعــهــد تــو آیــیــن دلــبـــریوی بـرشـکـسـتـه حـسـن تـو بـازار دلبـران
از دل نـهـم نـشــانـه واز جــان کــنـم ســپــرچـون تـیـر غـمـزه را تـو زابـرو کـنـی کـمـان
درســایــه دو زلــف تــو پــیــدا نــمــی شــودبـــرآفـــتـــاب روی تـــو یــک ذره آن دهــان
جــانـســت بــوســه تــو ومـردم در انـتــظــارتـا کی بـود که بـا تـو رسـد کـار من بـجـان
انـدر مـحــیـط عـشــق تــو ای مـرکـز جــمـالکآن هـسـت همـچـو دایره وهم بـی کـران
بــایـد بــسـان نـقـطـه سـر خــود گـذاشـتــنپــرگــاروار اگــر نــنــهــی پـــای در مــیــان
مـــا را ازآن بــــرون درت جــــای کــــرده انـــدتـا روز و شب چـو پـرده بـبـوسـیم آسـتـان
آنـهـا کـه در عـشـق تــو در دل نـهـفـتــه انـدهمچون صدف شدند زغم جمله استـخوان
بــر هـفــت چــرخ پــای نـهـادنــد ویـافــتــنــدزآن سوی شش جهت سر کوی ترا نشان
آب حــیـات راســت چــو آتــش بــســنــگ درگویی که مضـمرسـت درآن لعـل درفـشـان
در عــالـمـی کــه وهـم اشــارت بــدان کــنـدنی دوسـت راست منزل ونی روح را مکان
ای بر بساط نظم شهی گشته همچو سیفمعنی چـو رخ نمود تـو اسـب سـخـن بـران

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج