فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٣٣

ایـا رونـده کــه عــمـر تــو در تــمـنـا رفــتتــو هـیـچ جـای نـرفـتــی و پــایـت از جـا رفـتزره روان کـه رفـاقـت ز خــلـق بــبــریـدنـدرفــیـق جــوی …

ایـا رونـده کــه عــمـر تــو در تــمـنـا رفــتتــو هـیـچ جـای نـرفـتــی و پــایـت از جـا رفـت
زره روان کـه رفـاقـت ز خــلـق بــبــریـدنـدرفــیـق جــوی کــه نــتــوان بــراه تــنـهـا رفــت
اگــر چــه نــبــود بــیـنــا ز ره بــرون نــرودکــســی کــه در عــقــب ره روان بــیـنـا رفــت
بـیـا بــگـو کـه چـه دامـن گـرفـت مـریـم راکـه بــر فـلـک نـتـوانـسـت بــا مـسـیـحـا رفـت
کـه از زمـان ولـادت بـجـان تـعـلـق داشـتدلش بـعـیسـی و عـیسـی ز جـمله یکتـا رفت
مــثــال آمـدن و رفــتــن ای حــکــیـم تــرابـــدل نــیــامــد یــا از دلـــت هــمـــانــا رفـــت
ز بــحــر مـوج بــرون آمـد و بــکـوه رسـیـدز کـــوه ســـیــل فـــرود آمــد و بـــدریــا رفـــت
چـو هست قیمت هرکس بـقدر استـعدادگـدا بــخــواسـتــن و لـشـکـری بــیـغـمـا رفـت
خـطـاب انی انـاالـلـه شـنود گـوش کـلـیموگـرچــه در پــی آتــش بــطــور ســیـنـا رفــت
صـفـای وقـت کـسـی یابـد و تـرقـی حـالکـه از کـدورت هـســتــی خــود مـصــفـا رفـت
ز سوز عشق رود رنگ هستی از دل مردچــو چــرک شـرک عـمـر کآن بآب طـاهـا رفـت
عـجـب مدار کـه مـجـنون بـخـویشـتـن آیددر آن مــقــام کــه نـاگــاه ذکــر لــیـلــی رفــت
بـسـمع جـانش بـشـارات ره روان نرسـیدکـســی کـه ره بــاشــارات پــور ســیـنـا رفـت
سـری که هسـت زبـردسـت جـمله اعضابـــزیــر پـــای بـــنــه تــا تــوان بـــبـــالــا رفــت
دریـن مـصــاف خــطـرنـاک آن ظـفـر یـابــدکه نفس خیره سرش همچو کشته در پا رفت
پــریـر گــفــتــمـت امـروز را غــنـیـمـت دارو گـرنـه در پــی دی کـی تـوان چـو فـردا رفـت
بـسـوی هرچـه بـینـی، عـزیز مـن، دل تـوچــنـان رود کــه بــیـوســف دل زلــیـخــا رفــت
عـقـاب صـیـد کـه تـیهـو بـپـنـجـه بـربـودیچـو عـندلـیب بـگـل چـون مگـس بـحـلـوا رفـت
دلی که چون دهن غنچه بـاهم آمده بـودبــدو رسـیـد صـبــا هـمـچــو گـل زهـم وا رفـت
چــه گــردنـان را در تــنـگـنـای دام طــمـعبـــرای دانــه دنــیــا چــو مــرغ ســرهــا رفــت
تو کنج گیر (و) بـرای شرف بگوشه نشیناگــر بــهـیـمـه بــرای عــلــف بــصــحــرا رفــت
بـسـا گـدا کـه بــاصـحـاب کـهـف پـیـونـددکـه گـرد شـهر چـو سـگ بـهر نان بـدرها رفـت
بــبــام قـصـر مـعـانـی بـرآیـی ای درویـشاگـــر تـــوانــی بـــر نــردبـــان اســـمـــا رفـــت
قــدم ز ســر کــن و بــر نـردبــان قــرآن رورواسـت بـر سـر ایـن پـایـه بـا چـنـیـن پـا رفـت
کـه جــز بــبــدرقــه رهـنـمـای نـصــرالـلـهکــه عــمــرهـا نــتــوانــیـم تــا «اذاجــا» رفــت
بـرای دل مـکـن اندیشـه سـیف فـرغـانیز غـم بــرسـت و بـیـاسـود دل کـه از مـا رفـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج