فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٣٣: شکری بجان خریدم زلب شکرفروشت

شـکـری بــجــان خـریـدم زلـب شـکـرفـروشـتکـه درون پـرده بــا دل شـب وصـل بـود دوشـتبـسـخـن جـدا نمی شـد لب لعـل تـو ز گوشـمچـو عـلـم فـرو نیامـد سـر د…

شـکـری بــجــان خـریـدم زلـب شـکـرفـروشـتکـه درون پـرده بــا دل شـب وصـل بـود دوشـت
بـسـخـن جـدا نمی شـد لب لعـل تـو ز گوشـمچـو عـلـم فـرو نیامـد سـر دسـت مـن زدوشـت
بــلــبــت حــلــاوتــی ده دهــن مــرا کــه دایـمتـرش اسـت روی زردم ز نـبــات سـبـز پـوشـت
بـوصـال جـبـر می کـن دلـک شـکـسـتـه یی راکه گرفت صبـر سستـی ز فراق سخت کوشت
سـحـری مرا خـیالت بـکرشـمه گفـت مسـکینتویی آنکه داغ عشقش نگذاشت بی خروشت
بــرخ چـو آفـتــابــش نـگـری بــچــشـم شـادیچـو بـمـجـلـس وی آرد غـم او گـرفـتـه گـوشـت
ز دهن چـو جـام سـازد چـه شـرابـها که هر دمز لـبــان بــاده رنـگـش بــخــوری و بــاد نـوشـت
تو ز دست رفتی آن دم که برید صیت حسنشخـبــری بــگـوشـت آورد وز دل بــبــرد هـوشـت
تـو که خار دیده بـودی نبـدی خمش چـو بـلبـلچـو بـگلسـتـان رسـیدی که کند دگر خـموشت
همه شـب ز بـی قراری ز بـسـی فغـان و زاریچـو ندیده بـودی او را بـفـلـک شـدی خـروشـت
رخ وی آرمـیـدی، عــجــبــســت ســیـف از تــوکه بآتـشی رسـیدی و فرو نشسـت جـوشـت!

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج