فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٣٣٤: ای چو فرهاد دلم عاشق شیرین لبت

ای چـو فـرهـاد دلـم عـاشـق شـیـریـن لـبــتمسـتـی امشبـم از بـاده دوشین لبـتنـیـسـت شـیـرین کـه زفـرهـاد بـرای بـوسـیملک خـسـرو طـلبـد شـکـر رنگین لبـت…

ای چـو فـرهـاد دلـم عـاشـق شـیـریـن لـبــتمسـتـی امشبـم از بـاده دوشین لبـت
نـیـسـت شـیـرین کـه زفـرهـاد بـرای بـوسـیملک خـسـرو طـلبـد شـکـر رنگین لبـت
وه چه شیرین صنمی تو که دهان من هستتا بـامسال خوش از بـوسه پـارین لبـت
مـحــتــســب ســال دگـر بــر ســر کـویـت آردهمچنین بی خودم از باده نوشین لبت
طـبـع شـوریـده مـن این هـمـه شـیرین کـاریمی کند در سـخـن امروز بـتـلقین لبـت
سـیف فرغانی چـون وصـف تـو می کرد گرفتطـبـعـم اندر شـکر افشـاندن آیین لبـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج