فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٣٣٠: گربشنوی که ناله کند دردمند عشق

گـربـشـنوی کـه نـالـه کـنـد دردمـند عـشـقعـیبـش مکـن اگـرچـه نبـاشـی نژند عـشـقدرجـان چـو نور عـشـق نداری دلـیت نیسـتزیـرا کـه پــای دل بــود ازبــهـر…

گـربـشـنوی کـه نـالـه کـنـد دردمـند عـشـقعـیبـش مکـن اگـرچـه نبـاشـی نژند عـشـق
درجـان چـو نور عـشـق نداری دلـیت نیسـتزیـرا کـه پــای دل بــود ازبــهـر بــنـد عـشــق
رخـتـی اسـت بـهر مـنزل جـانها گـلـیم فـقـررخشی است بـهر رستم دلها سمند عشق
داروی جــان و مـرحـم دلـهـای خـسـتــه انـدقــومـی بــتــیـر غــمـزه او دردمـنـد عــشــق
دامن ز خـود فـشـانده و دسـت اندر آسـتـینپـای از جـهان بـرون و سـر اندر کمند عشـق
چـون خـوشـه کـوب خـورده گـاو جـهان نـینـدزآن کـرده انـد دانـه دل را ســپــنـد عــشــق
جــــاه رفــــیـــع دنـــیـــی دون آرزو کـــنـــیبـا پـسـت همـتـان نـنـشـینـد بـلـنـد عـشـق
چــنـدانـکـه کـار تــو بــپــســنـد تــو مـی رودمی دان که خـدمتـی زتـو ناید پـسند عشق
عـشـقـت ز زحـمـت دو جـهان بـاز مـی خـردبـفـروش هرچـه داری و بـنیوش پـند عـشـق
ایــنــســـت کـــار او کـــه بـــبـــرد تـــرا زتـــوواصـل شـوی چـو صـبـر کنی بـرگزند عشـق
ای تلخ کام هستی خود مانده همچو سیفگر خوش دلی خوهی بدهان گیر قند عشق

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج