فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٣٢٨: ای غم عشق تو چون می طرب افزای دگر

ای غم عشق تو چون می طرب افزای دگرهمچو من مانده در عشق تو شیدای دگرپـیش ازین انـده بـیهوده هـمـی خـورد دلـمبـازم اسـتـد غـم عـشـق تـو زغمهای دگرچـون بـ…

ای غم عشق تو چون می طرب افزای دگرهمچو من مانده در عشق تو شیدای دگر
پـیش ازین انـده بـیهوده هـمـی خـورد دلـمبـازم اسـتـد غـم عـشـق تـو زغمهای دگر
چـون بـرون مـی نـرود از دل مـن دانـسـتـمکه غم عشق تـرا نیست جزین جـای دگر
بـجـز از دیدن تـو از تـو چـه خـواهم چـو مـرازین هوس مـی نـرسـد دل بـتـمـنـای دگـر
عالمی شیفتـه چـشـم وخـط و خـال تـواندهر کـسـی از تـو درافـتـاده بـسـودای دگر
تــو پــس پــرده و خــلـقـی بــتــصـور دارنـدهـر یـکـی بـا رخ خـوب تـو تـمـاشـای دگـر
تـا بـود خسرو خوبـان چو تو شیرین صنمیمـگــس مـا نـکــنـد مـیـل بــحــلـوای دگــر
بــفــلــک رشــوه دهــم بــوک درآرم بـــاریپـاره یی در شـب وصـل تـو زشـبـهای دگر
سـیف فرغـانی در کار غمت بـا دل خـویش(هر شـب انـدیشـه دیگـر کـند ورای دگـر)

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج