فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٣٢٢: بر صفحه رخسار تو آنکس که نظر کرد

بـر صـفـحـه رخـسـار تـو آنکـس کـه نظـر کـردخــط تــو چــو اعـراب دلـش زیـر و زبــر کـردآنـرا کــه دمــی دیـده دل گــشــت گــشــادهچشم از همه در بـست و…

بـر صـفـحـه رخـسـار تـو آنکـس کـه نظـر کـردخــط تــو چــو اعـراب دلـش زیـر و زبــر کـرد
آنـرا کــه دمــی دیـده دل گــشــت گــشــادهچشم از همه در بـست و بـروی تونظر کرد
مـــارا کـــمــر تـــو زمــیــان تـــو نــشـــان دادمــارا ســخــن تــو زدهــان تــو خــبــر کــرد
چــون صــورت تــو مـعـنـی صــد رنـگ نـدیـدمتــا دیـده مـعــنـیـم تــمـاشــای صــور کــرد
بــا یـوسـف اگـر چـنـد فـرو رفـت مـه حـسـنخـورشـید شـد و سـر زگـریبـان تـو بـر کـرد
هـرگـز مـن و تـو هـردو بــدیـن حـال نـبــودیـمحـسـن تـو تـرا شـکل و مرا شـیوه دگر کرد
در کـــوی تـــو مــارا نــبـــود جـــای اقـــامــتوآن قـیـد نـکـردی کـه تــوانـیـم ســفـر کـرد
در حـسـرت وصل تـو دل سوخـتـه بـگریسـتآبـش چـو کـم آمد مددش خـون جـگـر کـرد
زیـن کـار خـلـاصـی نـتــوان یـافـت بــتــدبــیـرزیـن سـیـل بـکـشـتـی نـتـوانـیـم گـذر کـرد
چــنــدانـکــه تــوانـم مــن گــریـان ز فــراقــتزآن لب که بـیک خنده جـهان پـر زشکر کرد
بــوســی خــوهـم وگــر نــدهـی بــاز نـیـایـمزین کـدیه کـه کـار مـن درویـش چـو زر کـرد
در خــوابــگـه وصــل تــو یـک روز نـخــســبــدعاشق که شبی درغم هجرانت سحر کرد
از وعـده وصـل تــو دلـم چــون نـشــود شــادگـویـنـد بـود مـیـوه زشـاخـی کـه زهـر کـرد
سیف این همه اشعار نه خود گفت اگر گفتمسـت تـو شد این عربـده می کرد اگر کرد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج