فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٣٠

الـا ای زده چـون مـن از عـشـق لـافمـزن در ره عــشــق لــاف از گــزافنـگـنـجــد دل عــاشــق انـدر دو کـوننــیــایــد یــد قـــدرت انــدر نــکـــافتـو ب…

الـا ای زده چـون مـن از عـشـق لـافمـزن در ره عــشــق لــاف از گــزاف
نـگـنـجــد دل عــاشــق انـدر دو کـوننــیــایــد یــد قـــدرت انــدر نــکـــاف
تـو بـا عاشـقان همسـری چـون کنیبـفـقـهی کـه داری سـراسـر خـلاف
نــه هــمــتــا بـــود اطــلــس چــرخ رابــکـربــاس خـود ابــر اسـپـیـد بــاف
اگر قطـره در نفس خـود هسـت خـردبـزرگـسـت چـون شـد بـدریا مضـاف
بـــر الــواح اطــفــال اگــر حــرف بــودبـبین در نبی سوره یی گشته قاف
تـــرا هــســت جــانــی چــو آب روانازین جـسـم حـالـی مـزن هیچ لـاف
چـو در اصـل پـاکـش بـراهیم هـسـتپــیــمــبــر نــنــازد بــعــبــد مــنــاف
اگــرچــه گـه ســعــی در کــار عــلـمچـو حـاجـی رمل میکـنی در مطـاف
تـو گر کعبـه بـاشـی بـفضـل و شـرفدریـن گــوی کــردن نــیــاری طــواف
نه از بـهر عـشـقـسـت طـبـع دورنـگنـه از بــهـر تــیـرســت قـوس نـداف
تـو عاشـق بـر آن کس شـوی کو بـودچـو قـاقـم بـسـینـه چـو آهـو بـنـاف
همی کوش با نفس خویش و مترسکـه غـالـب بـود حـیـدر انـدر مـصـاف
شـب خـویـشـتـن روز کـن ایـن زمـانکـه مـه بـدرو ابـرسـت در انکـسـاف
در انــداز خــود را بـــدریــای عــشــقگهر می ستان و صدف می شکاف
چــو در دفــتــر عــشــقــت آرنـد نــامجــهـانـی شـوی از عـوارض مـعـاف
تــو در مـصـر عـرفـان عـزیـزی شــویچـو یوسـف بـتـعـبـیر سـبـع عـجـاف
ز امـر کــن انـدر گــلــســتــان خــلـقبــدانـی چــه بــرگ آورد شـاخ کـاف
بـــتـــو رو نــمـــایــنــد آن مـــردمـــیکه هسـتـند در صـلب امکـان نظـاف
ایـا ســیـف فــرغــانــی ار عــاقــلــیبـرو گوشـه یی گیر و بـگزین عـفاف
ز تــو کــار عــشــاق نــایـد چــنــانـکز بــیـنـی سـرشـک وز دیـده رعـاف

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج