فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٣٠٩: دی مرا گفت آن مه ختنی

دی مـرا گــفــت آن مـه خــتــنـیکـــه مــن آن تـــوام تـــو آن مــنــیمـا دو سـر در یـکـی گـریـبــانـیـمچـون جـدامـا (ن) کـنـد دو پـیرهنیگــو لــبــاس…

دی مـرا گــفــت آن مـه خــتــنـیکـــه مــن آن تـــوام تـــو آن مــنــی
مـا دو سـر در یـکـی گـریـبــانـیـمچـون جـدامـا (ن) کـنـد دو پـیرهنی
گــو لــبــاس تــن از مــیـانـه بــروچـون بـرفـت از مـیان (مـا) دو تـنـی
گـر فـقـیـری بــمـا بــود مـحــتــاجحاجت از وی طلب که اوست غنی
دوسـت بـا عـاشـقان همی گویدبــاشــارت ســخــن ز بــی دهـنـی
عـاشـقـان از جـنـاب مـعـشـوقـندگــر حــجــازی بــونـد و گــر یـمـنـی
همـچـو قـرآن کـه چـون فـرود آمدگـویی آن هسـت مـکـی آن مـدنی
عـلـوی سـبـط مصـطـفـی بـاشـدگـر حـسـیـنـی بــود وگـر حـسـنـی
گـر چـه گـویند خـلـق سـلـمان راپــــارســــی و اویـــس را قـــرنـــی
عـاشـق دوسـت را زخـلـق مداندر بـــحـــریــن را مـــگـــو عـــدنــی
روی پــوشـیـده و بــرهـنـه بــتــنمـردگـان را چــه غـم زبــی کـفـنـی
غـزل عـشــق چــون ســرایـیـدیخــارج از پــردهـای خــویـشــتــنـی
عـاقـبـت مطـربـان مجـلس وصـلبـــنـــوازنـــدت ای چـــو دف زدنـــی
دوسـت گـوید بـیـا کـه بـا تـو مـرادوی یی نیسـت مـن تـوام تـو منی
سیف فرغانی اندر (ین) کویستبـا سـگـان همـنشـین زبـی وطـنی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج