فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٣٠٨: عقل در کفر و دین سخن گوید

عـقـل در کفـر و دین سـخـن گویدعشـق بـیرون ازین سـخـن گویدآن بـیـک شـبـهـه در گـمـان افـتـدوین ز حـق الیقـین سـخـن گـویدآن خـود از عـلـم جـان نـدانـد ه…

عـقـل در کفـر و دین سـخـن گویدعشـق بـیرون ازین سـخـن گوید
آن بـیـک شـبـهـه در گـمـان افـتـدوین ز حـق الیقـین سـخـن گـوید
آن خـود از عـلـم جـان نـدانـد هیچوین ز جـان آفـرین سـخـن گـویـد
بـا تـو عشق از نخست چون قرآنهمه از مهر و کـین سـخـن گـوید
تـا بـدان جـا کـه من ورای حـجـاببــا تـو آن نـازنـیـن سـخـن گـویـد
طعن کرده است عقل و گفتـه مرااو که بـاشد که این سـخـن گوید
خـویـشـتـن سـوزد او چـو پــروانـهکه چو شمع آتشین سخن گوید
عقل ازین می نخورد هشیارستمسـت گردد همین سـخـن گوید
مـن نـه شـاگـرد طـبـع خـود رایـمکه نه بـر وفـق دین سـخـن گوید
راوی جــانـم از مـحــدث عــشــقبــاجــازت چــنـیـن سـخـن گـویـد
سـخـن شـاعر از سـر طـبـعسـتضـفـدع از پـارگـین سـخـن گـوید
زاغ بـر شاخ خشک وبـلبل مستبـرگـل و یاسـمـین سـخـن گـوید
عـشـق بـر هر لبـی کـه مهر نهادبـی زبـان چون نگین سخن گوید
بـا کسـانی که کشتـه عشق اندمـرده انـدر زمـیـن سـخــن گـویـد
سـیف فرغانی ار خـمش بـاشـیبــزبــان تــو دیـن ســخــن گـویـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج