فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٣٠٠: عشق تو دردست و درمانش تویی

عشـق تـو دردسـت و درمانش تـوییهسـت عـاشـق صـورت و جـانـش تـوییآنــچــه در درمــان نــیــابــد دردمــنــدهـســت در دردی کــه درمـانـش تــویـیســـالــک …

عشـق تـو دردسـت و درمانش تـوییهسـت عـاشـق صـورت و جـانـش تـویی
آنــچــه در درمــان نــیــابــد دردمــنــدهـســت در دردی کــه درمـانـش تــویـی
ســـالــک راه تـــو زاول واصــلــســـتکــیـن ره از ســر تــا بــپــایـانـش تــویـی
عـاشـقـت کـی گـنـجـد انـدر پـیـرهـنچــون ز دامــن تــا گــریــبــانــش تــویـی
مـا و تـو ایـن هـر دو یـک مـعـنـی بـودکآشــکــارش مــا و پــنــهــانــش تــویـی
عــاشــق روی تــرا در دیــن عــشــقغـیـر تــو کـفـرســت و ایـمـانـش تــویـی
دل بـتـو زنده است همچـو تـن بـجـانایــن خــضــر را آب حــیــوانــش تـــویــی
خوشه خوشه کشت هستی جوبجوزرع بــی آبـــســت و بـــارانــش تــویــی
این غزل شـطـح اسـت و قوالش منموین سخن حق است (و) برهانش تویی
مـنـطــق الــطــیـر ســخــنـهـای مــراکـس نـمـی دانـد ســلـیـمـانـش تــویـی
سـیف فـرغـانـی از آن بـر نـقـد شـعـرسـکه زین سـان زد که سـلطانش تـویی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج