فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٢٩

ای ز عــکــس روی تــو چــون مــه مــنــور آیــنــهآن چــنـان رو را نـشـایـد جــز مـه و خـور آیـنـهای ز تــاب حــســن تــو آیـیــنــه صــورت آفــتــابو…

ای ز عــکــس روی تــو چــون مــه مــنــور آیــنــهآن چــنـان رو را نـشـایـد جــز مـه و خـور آیـنـه
ای ز تــاب حــســن تــو آیـیــنــه صــورت آفــتــابوز فــروغ روی تــو خــورشــیــد پــیــکــر آیـنــه
من همی گویم چو رویت در دو عالم روی نیستتــا مــرا بــاور کــنـی بــرگــیـر و بــنـگــر آیـنـه
پــیـش روی تــو کـه آب از لـطـف دارد، مـی کـنـداز خـوی خـجـلـت زمـیـن خـشـک را تــر آیـنـه
از مـلـاقـات رخــت شــایـد کـه مـانـد بــعــد ازیـنسرخ رو همچـون شفق تـا صبـح محـشر آینه
گـرچــه دودش بــرنـمـی آیـد ز سـوز عـشـق تــوآتـش انـدر سـیـنـه دارد هـمـچـو مـجـمـر آینـه
مـعـدن حــســنـی و از تأثــیـر خــورشــیـد رخــتهـمـچـو خـاک کـان شـود یک روز گـوهـر آینـه
آیـــنـــه از روح بــــایـــد کــــرد رویـــت را ازآنــــکبـــر نـــتـــابـــد پـــرتـــو روی تـــرا هــر آیــنـــه
آب روی تـــو بـــبـــیــنــد در رخـــت از روشـــنــیبـا رخ و روی تـو کـس را نـیسـت در خـور آینـه
بــهــر روی تــو بـــجــز آیــیــنــه چــیــنــی مــهــردیـدم انــدر روم لــایـق نـیـســت دیـگــر آیـنـه
چـون تـو در رویش نـظـر کـردی بـبـینـد بـعـد ازینچـون عـروسـان پـشـت خـود در زر و زیور آینه
پــسـتـه تـنـگـت تـبــسـم کـرد چـون آیـیـنـه دیـدهـمـچـو اجـزای قـصـب شـد پـر ز شـکـر آینـه
شـاید ار در وصـف چـون تـو شـکر سـتـانی شـودبعد ازین ای دوست چون طوطی سخنور آینه
گــفــت خــواهـد چــون مؤذن ای امــام نـیـکــوانپــیــش نــقــش روی تــو الــلــه اکــبــر آیـنــه
چـون رخ تـو کـی شـود حـاصـل مر او را آب لطـفور چـــو آهــن ســـرخ رو گـــردد در آذر آیــنـــه
زیـر پــای رخـش آهـن سـم تــو گـیـرد چــو نـعـلعـاشـق ســرگـشـتــه را گـر رو بــود در آیـنـه
عشق از آن سـان محـو گردانید رسمم را که منمـی نـبــیـنـم روی خـود گـر بــنـگـرم در آیـنـه
عــاشــق رویــت بــدم آیــیــنــهــا روشــن کــنــدوز دم ایــن دیــگـــران گـــردد مـــکـــدر آیــنــه
گـر چـه شـاهان بـنده داری روز درویشـان مـتـابگــرچــه زر دارد نــســازد زو تـــوانــگــر آیــنــه
آیــنــه از زر تـــوان کــرد از پـــی زیــنــت ولــیــکبــهــر رو دیــدن نــشــایــد کــردن از زر آیــنــه
غــره روز رخــت چــون پــرتــوی بــر وی فــگــنــدهر شـبـی چـون مـاه نـو گـردد فـزون تـر آینـه
آفـتــاب رویـت ار تــابــان شـود مـحـتـاج نـیـسـتصــبـــح اگــر دیــگــر بــرون آرد ز خــاور آیــنــه
تــا تــو پــیـدا آمـدی مـا را دگـر حــکـمـی نـمـانـدتـو نـمـودی روی و پـنـهان شـد سـراسـر آینـه
کــی بــود زیـبــا چــو رنـگ روی غــمـخــواران تــوگــر بآب زر کــســی صــورت کــنــد بــر آیـنــه
زاغ اگـــر بـــر اوج تـــو بـــالــی زنــد روزی شـــودبــر جـنـاحـش چـون دم طـاوس هـر پــر آیـنـه
صـورت احـوال خـود زین شـعـر کردم بـر تـو عرضداشــتــم خــورشــیــد را انــدر بــرابــر آیــنــه
چـون خـضـر آب حـیات عـشـق تـو خـوردم، سـزدگـر بـسـازم بـهـر تـو هـمـچـون سـکـنـدر آینـه
گـر تــو بــی آیـیـنـه رو بــنـمـوده ای عــشــاق رابــعـد ازیـن ای جـان ز تــو روی وز چـاکـر آیـنـه
حـد نـیکـویی روی اینـسـت و نـتـوان نیز سـاخـتآن نـکــو رو گـر بــخــواهـد زیـن نـکــوتــر آیـنـه
در جــهـان تــیـره جــز روشــن دلــان عــشــق راهـمـچـنـیـن در طـبـع کـی گـردد مـصـور آیـنـه
عشق تـو دل را مسلم گشت و طبـعم را سخـنبـر سـکـنـدر مـلـک و بـر وی شـد مـقـرر آیـنـه
مـن دریـن آیـیـنـه ار رویـت نـشـان دادم بــخــلـقبـهـر کـوران سـاخـتـم سـوی تـو رهـبــر آیـنـه
از دل روشـــن بـــرای روی چـــون تـــو دلـــبـــریهمـچـو خـون از رگ بـرون کـردم بـنشـتـر آینه
زین چـنین صـورت گـریها گر دلت نقـشـی گرفـتآهنـی داری کـه در وی هـسـت مـضـمـر آینـه
از گـهـرهـایی کـه در وی طـبـع مـن تـرصـیـع کـردچـون عـرض زین پـس جـدا نبـود ز جـوهر آینه
سـیـف فـرغـانـی دلـت آیـیـنـه دان مـهـر اوســتاز درون چــون صـبــح روشـن گـر بــر آور آیـنـه

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج