فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٢٨

نـگـارا کــار عــشــق از مـن نـیـایـدز بـلبـل جـز سخـن گفتـن نیایدخـرد اسـرار عـشـقـت فـهم نـکـنـدز نـابـیـنـا گـهـر سـفـتـن نـیـایـدنـنـالـد بــهـر ت…

نـگـارا کــار عــشــق از مـن نـیـایـدز بـلبـل جـز سخـن گفتـن نیاید
خـرد اسـرار عـشـقـت فـهم نـکـنـدز نـابـیـنـا گـهـر سـفـتـن نـیـایـد
نـنـالـد بــهـر تــو جــز زنـده جــانـیز مـرده دل چـنـین شـیون نیاید
نـبــاشــد عــشــق کــار مـرد دنـیـامـلـک در حـکـم آهـرمـن نـیـاید
کــه از عــقــد ثــریــا دانــه خــوردنز گـنجـشـکـان این خـرمن نیاید
دل عـاشـق بــکـس پـیـونـد نـکـنـدز مـردم مـریـم آبـسـتـن نـیـایـد
کـه اینـجـا زآسـتـان خـویش عـنـقـاز بـــهــر خــوردن ارزن نــیــایــد
ایا مـسـکـین مکـن دعـوی این کـارکـه هرگـز کـار مـرد از زن نـیاید
ز ســوز عـشـق بــگـدازد تــن مـرداز آتـش هـیـمـه پـروردن نـیـایـد
محـبـت کار چـون تـو کوردل نیستسرشک از چشم پـرویزن نیاید
چـو دسـتـار ریاست بـر سر تـستتـرا ایـن طـوق در گـردن نـیـایـد
دل نـاپـاک و نـور عـشـق؟ هـیهـاتسـریـر شـاه در گـلـخـن نـیـایـد
چــمـن آرامـگـاه عـنـدلـیـب اســتکـلـاغ بـیشـه در گـلـشـن نیاید
تـو شـمعی از طلب در خـانه بـرکنگــرت مـهـتــاب در روزن نـیـایـد
خـلاف نفـس کردن کـار تـو نیسـتکه از خر بـنده خر کشتـن نیاید
بـرو از دست محـنت کوب می خورکه این دولت بـنان خوردن نیاید
کجا در چشم مردم بـاشدش جایچو سنگ سرمه در هاون نیاید
گر آیینه شـوی بـی صـیقل عشـقدل تــاریـک تــو روشــن نـیـایـد
نگـردد چـشـم روشـن تـا بـیعـقـوبز یوسـف بـوی پـیراهـن نـیـایـد
دل سخت تو چون مردار سنگستچـنـان جـوهر ازین مـعـدن نیاید
تـرا بــایـد چـو مـن مـعـلـوم بــاشـدکـه این کـار از تـو و از من نیاید

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج