فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٢٨٨: مجلس انس ترا چون محرم راز آمدم

مـجــلــس انـس تــرا چــون مـحــرم راز آمـدمپیش شمع عشق چون پروانه جان بـازآمدمعـشـقـت آمد در درونم از حـجـاب خـود بـرونرفـتــم و ایـنـجــازبــهـر کـش…

مـجــلــس انـس تــرا چــون مـحــرم راز آمـدمپیش شمع عشق چون پروانه جان بـازآمدم
عـشـقـت آمد در درونم از حـجـاب خـود بـرونرفـتــم و ایـنـجــازبــهـر کـشـف آن راز آمـدم
همچو نی درمجـلس تـو سالها بـودم خموشبـــر دهــان مــن نــهــادی لـــب بآواز آمــدم
گـر نـوازی ور زنـی هـرگـز نـنـالـم بــی اصـولکـز در تـسـلـیـم بـا هـرپـرده دمـسـاز آمـدم
درمن ار آتش زدی خندان شدم چون سوختهور چـو شـمعم سـر بـریدی گردن افراز آمدم
ســر بــزیـر پــا نـهـادم تــا مــرادم دســت دادچـون فـگـنـدم بــال وپـر آنـگـه بـپـرواز آمـدم
گرچه از شوق تو دارم آب چشمی همچو ابـرهمچو برق از شور عشقت آتش انداز آمدم
مـن گـدای حــضـرتــم دریـوزه مـن نـان لـطـفنی زبـهر استـخوان چون سگ بـدربـاز آمدم
سـیف فـرغـانی همـی گـوید بـیا خـونـم بـریززآنکه من در کشـتـن خـود بـا تـو انبـاز آمدم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج