فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٢٨٥: ای بنور رخ تو روی قمر پوشیده

ای بـــنـــور رخ تـــو روی قـــمـــر پـــوشـــیــدهبـضـیای تـو شـده چـهره خـور پـوشـیدهدوسـت دربـاطن معنی طلبـان چـون جـانستبــاثــر ظــاهـروپــیـدا ز…

ای بـــنـــور رخ تـــو روی قـــمـــر پـــوشـــیــدهبـضـیای تـو شـده چـهره خـور پـوشـیده
دوسـت دربـاطن معنی طلبـان چـون جـانستبــاثــر ظــاهـروپــیـدا زنـظــر پــوشــیـده
اینت اعجوبه که در پیش دوکس بر یک چشممنکشف بـاشد و بر چشم دگر پوشیده
عـشـق عـنـقـاسـت ومـا بـچـه آن عـنـقـایـیـمازپـی نـام ونشـان رنگ بـشـر پـوشـیده
آن همـا سـایه چـو می دید کـه ما می بـالـیمبـچه خویش همی داشت بـپـر پوشیده
چـون بــدانـسـت کـه مـا لـایـق پــرواز شـدیـمگـفـت مـا بـچـه نـداریـم دگـر پـوشـیـده
انـــدریـــن راه روان کـــرد نـــخــــســـت آدم راژنــده فــقــر بــدو داده ودر پــوشــیــده
پــس بــصـد نـالـه وزاری ســوی آن کـوی آمـدآدم از عـلم وعـمل زی سـفـر پـوشـیده
حــامــل بـــار مــحــبـــت شــد وآگــاه نــبـــودزآنـک در زیر رمـادسـت شـرر پـوشـیـده
آشــکــارا نـتــوان کــرد قــضــایـی کــه بــرانـددر میان عشق توچون سر قدر پوشیده
سـیـف فـرغـانـی خـواهـد کـه کـنـد بــر دل اوعشق تو همچو شب قدر گذر پـوشیده

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج