فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٢٨٤: ای چو جان صورت خود را ز نظر پوشیده

ای چـو جـان صـورت خـود را ز نظـر پـوشـیدهعـشـق تـو دردل و جـان کـرده اثـر پــوشـیـدههمـه لـطـفـی و از آن مـی نـکـنـنـدت ادراکهـمــه جــانـی تــواز آنـ…

ای چـو جـان صـورت خـود را ز نظـر پـوشـیدهعـشـق تـو دردل و جـان کـرده اثـر پــوشـیـده
همـه لـطـفـی و از آن مـی نـکـنـنـدت ادراکهـمــه جــانـی تــواز آنـی زنـظــر پــوشــیـده
از تـو وقـدر تـو گـر خـلـق جـهان بـی خـبـرندنیسـت درجـمـلـه جـهان ازتـو خـبـر پـوشـیده
تـاچـه مـعـنیسـت درین صـورت پـنهان کـردهتــا چـه درسـت در ایـن حـقـه سـرپــوشـیـده
عالم حسن تو مانند بـهشتـست که هستانــدر آن خـــطــه بـــارواح صــور پـــوشـــیــده
آفـتـابـی کـه بـرهـنـه رو مـیـدان شـمـاسـتخــلــعــت نـور ز رخــســار تــو در پــوشــیـده
گـوهر مـهر تـودر طـینت این مـشـتـی خـاکهـمـچـنـانـسـت کـه در آب حـجــر پــوشـیـده
آتـــش هــجــر تـــو انــدردل هــر قــطــره آبراسـت چـون در رگ کـانسـت گـهر پـوشـیده
عـشـق تـو در دل مـور عـسـلـی نـوش نهانهمچو در شمع و قصب شهدو شکر پوشیده
بــا چـنـیـن نـقـش کـه دارد زتــو دیـوار وجـودنـشـوی از پــس هـر پــرده چـو در پــوشـیـده
خاصه اکنون که بنام تو روان شد چون سیمسـخـن بـنـده کـه مـسـیسـت بـزر پـوشـیـده

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج