فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٢٨٣: ای نکو رو مشو از اهل نظر پوشیده

ای نـکـو رو مـشـو از اهـل نـظـر پــوشـیـدهآشــکــارا شــو ودر مـا مـنـگـر پــوشــیـدهای که در جلوه گه حسن تو چون طاوسیدیـگـران پــای سـیـاهـنـد بــپــ…

ای نـکـو رو مـشـو از اهـل نـظـر پــوشـیـدهآشــکــارا شــو ودر مـا مـنـگـر پــوشــیـده
ای که در جلوه گه حسن تو چون طاوسیدیـگـران پــای سـیـاهـنـد بــپــر پـوشـیـده
سالها از پـس هرپـرده بـچشمی کور استدل هـمـی دیـد تــرا ای زنـظـر پــوشـیـده
ســکــه داران مــلــاحــت هـمـه انـدر بــازارآشـکـارند چـو سـیم وتـو چـو زر پـوشـیده
بـیتـکی گفتـه ام و لایق اوصاف تـو نیسـتکـنـدر آن لـحـظـه مـرا بـودبـصـر پـوشـیـده
ای زتـو نطـق دهانی بـسـخـن کـرده عـیانوی زتـو لـطـف مـیـانـی بـکـمـر پـوشـیـده
بـا چـنین نـقـش کـه مـاراسـت زتـو بـردیواراز پــس پــرده نـمـانـیـم چــودر پــوشـیـده
حـال فـرهـادکـه همـکـاسـه بـود خـسـرو رانیست چون قصه شیرین و شکر پوشیده
جــای آنـسـتــکـه تــا روز ظـفـر بــر وصـلـتهرشـبـی ناله کـنم تـا بـسـحـر پـوشـیده
آتــشـم تــیـز مـکـن ورنـه دهـانـم بــگـشــاچـنـد چـون دیک کـنم نـالـه سـرپـوشـیده
سـیف فرغانی اگر عـشـق نهان می ورزیدصدفی بـود که می داشـت گهر پـوشیده

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج