فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٢٨٠: کسی کو عشق بازد بارخ تو

کــســی کــو عــشــق بــازد بــارخ تــوکـند جـان طـرح بـا زیبـا رخ تـوسـر خـود بـر بـسـاط عشقت ای شـاهبــبــازم تــا بــمـانـم بــا رخ تـوبــســاط نــ…

کــســی کــو عــشــق بــازد بــارخ تــوکـند جـان طـرح بـا زیبـا رخ تـو
سـر خـود بـر بـسـاط عشقت ای شـاهبــبــازم تــا بــمـانـم بــا رخ تـو
بــســاط نــظــم گــســتــردم دگــربـــاربـراندم اسـب فکرت بـا رخ تـو
چو دیدم عقل و جان ودل سه بازیستکه یک یک می برد ازما رخ تو
دریـن بــازی کـه مـن افــتــادم ایـن بــارنـدانـم مـن بــمـانـم یـا رخ تـو
اگــر چــه هـر دو عــالـم بــرده تــســتنـمـانـد هـیـچ کـس الـا رخ تـو
بــســاط مـلـک بــســتــانـم زشــاهـاناگـر بــا مـن بـود تـنـهـا رخ تـو
پـس هـر پـرده هـمـچـون درنـشـسـتـمولـی نگـشـود در بـرمـا رخ تـو
نـظــر در خــود کـنـم بــاشــد کـه روزیازیـن پــرده شـود پـیـدا رخ تـو
مـن وتــو درجـهـان عـشـق وحـسـنـیـممن اینجـا شاهم وآنجـا رخ تـو
چـوسـیف امـروز عـاشـق نیسـت بـا تـوازو پــنـهـان بــود فــردا رخ تــو

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج