فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٢٧

دلـبــرا تــا تـو یـار خـویـشـتــنـیدر پــی اخـتـیـار خـویـشـتــنـیبــی قــرارنـد مــردم از تــو و تــوهمـچـنـان بـرقـرار خـویشـتـنـیعــالـم آیـیـنـه …

دلـبــرا تــا تـو یـار خـویـشـتــنـیدر پــی اخـتـیـار خـویـشـتــنـی
بــی قــرارنـد مــردم از تــو و تــوهمـچـنـان بـرقـرار خـویشـتـنـی
عــالـم آیـیـنـه جــمـال تــو شــدهـم تـو آیینـه دار خـویـشـتـنـی
بـا چـنین زلـف و رخ نه فـتـنه مـافــتــنـه روزگـار خــویـشــتــنـی
تـو منقش بـسـان دست عروساز رخ چــو نـگـار خــویـشـتــنـی
زینت تـو ز دسـت غـیری نیسـتتـو چـو گل از بـهار خـویشـتـنی
در شب زلف خـود چـو مه تـابـاناز رخ چـون بـهـار خـویـشـتـنـی
مـن هـزار تــوام بــصـد دسـتــانگـلـسـتــان هـزار خـویـشـتـنـی
کـس بـتـو ره نـمـی بـرد، هم تـوحـاجـب روز بــار خـویـشـتــنـی
کـار تــو کـس نـمـی تــوانـد کـردتـو بـخـود مرد کـار خـویشـتـنی
بــار تــو دل بــقــوت تــو کــشــدپـس تـو حـمال بـار خـویشتـنی
مـن کـیم در مـیانه واسـطـه ییورنه تـو دوسـتـدار خـویشـتـنی
ای شـتـر دل کـه زیـر بــار فـراقطـالـب وصـل یـار خـویـشـتـنـی
جــرس نـالـه از گـلـو مـگـشــایچـون جـدا از قطار خـویشـتـنی
مـــیــوه نـــارســـیــده افـــتـــادهاز سـر شـاخـسـار خـویشتـنی
خـاک او سرمه چـون تـوانی کردتـو که کور از غـبـار خـویشـتـنی
قــلــب انــدوده ای بــزریــن رویبـی خـبـر از عـیار خـویشـتـنـی
صفر بـی مغزی و بـصد انگشـتروز و شب در شمار خویشتنی
شعر تو رنج تست و راحت خلقتـو گل غـیر و خـار خـویشـتـنی
رو کـه چـون گـاو سـامـری دایـمبـی خـبـر از خـوار خـویشـتـنـی
چــنــگ در ایـن وآن مــزن زنـهـارکـه تـو نالـان ز بـار خـویشـتـنی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج