فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٢٧٦: بیا که بی تو مرا کار برنمی آید

بــیــا کــه بــی تــو مــرا کــار بــرنــمــی آیـدمهم عشق تـو بـی یار بـرنمی آیدمــرا بـــکــوی تـــو کـــاری فـــتـــاد،یــاری دهکـه جـز بـیاری تـو …

بــیــا کــه بــی تــو مــرا کــار بــرنــمــی آیـدمهم عشق تـو بـی یار بـرنمی آید
مــرا بـــکــوی تـــو کـــاری فـــتـــاد،یــاری دهکـه جـز بـیاری تـو کـار بـرنمـی آید
مـقـام وصـل بــلـنـدســت ومـن بــرونـرســمسگش چو گربه بـدیواربـر نمی آید
ازآن درخــت کــه درنــوبــهــار گــل رســتــیبـبـخت بـنده بـجـز خـار بـرنمی آید
چو شغل عشق تو کاری چو موی باریکستازآن چـو مـوی بـیکـبـار بـرنمـی آید
بآب چــشــم بــریـن خــاک در نــهــال امــیـدبسی نشاندم و بسیار برنمی آید
سـزد کـه مـزرعـه را تـخـم نـو کـنـم امـسـالکه آنچـه کاشـتـه ام پـابـرنمی آید
ز ذکـر شـوق خـمـش بـاش سـیف فـرغـانیکـه آن حـدیث بـگفـتـار بـرنمی آید
میان عاشـق و معشوق بـعد ازاین کاریسـتکه آن بـگفـتـن اشـعـار بـرنمی آید

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج