فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٢٧١: ای زروی تو مه و خور را مدد

ای زروی تــــو مـــه و خـــور را مـــدداز ازل دوران حــــســــنـــت تــــا ابــــدحـسـن را از عـاشـقـان بـاشـد کمالپـــادشـــاه از لــشـــکـــری دارد …

ای زروی تــــو مـــه و خـــور را مـــدداز ازل دوران حــــســــنـــت تــــا ابــــد
حـسـن را از عـاشـقـان بـاشـد کمالپـــادشـــاه از لــشـــکـــری دارد مــدد
در کـتــاب مـا نـمـی گـنـجــد حـروفدرحـــســـاب مـــا نــمـــی آیــد عـــدد
مــعــنـی اســمــا هـمـه در ذات تــومضمر ست ای دوست چون نه در نود
کـشـتـه عـشـقـت نمیرد در مـصـافمـرده شــوقــت نـخــســبــد در لـحــد
صعب بـاشـد در دل شـوریده عشـقگــرم بـــاشـــد آفـــتـــاب انــدر اســـد
آدمی بی عشق تو دل مرده ییستورفــرشــتـــه جـــان خــود دروی دمــد
در ره عــشـــقــت بـــراق هــمــتـــممــی زنـد بــر تــوســن گــردون لــگــد
وصف حسنت کی توان گفتن بـشعرکـسـب دولـت چـون تـوان کـردن بـکـد
خـامـشـی بـهتـر کـه نتـوانم گـرفـتخــیـمـه گــردون چــو خــرگـه در نـمـد
نــفــس اســرار تــرا نــبـــود امــیــندزد بــر جــوهـر نـبــاشــد مــعــتــمــد
عاشـق از چـرخ و ز انجـم بـرتـرسـتاخـــتـــر عــاشـــق نــیــایــد در رصـــد
از کــلــام او خــلــایــق بـــی خــبـــروز مــقـــام او مــلـــایــک در حـــســـد
تــرک گـفـتـه جـان او مـلـک دو کـونمــحـــو کــرده روح او رســم جـــســـد
سـیف فرغـانی بـتـو جـان تـحـفه دادتـــحـــفـــه درویــش نــتـــوان کـــرد رد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج