فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٢٦

ایــا قــطــره جــانــت از بــحــر نــورچـو عیسی مجـرد چـو یحیی حـصوربــدنـیـا مـقــیـد مـکــن جــان پــاکبــحــنـی مـلـوث مـکـن دسـت حــوربـعـشـق اند…

ایــا قــطــره جــانــت از بــحــر نــورچـو عیسی مجـرد چـو یحیی حـصور
بــدنـیـا مـقــیـد مـکــن جــان پــاکبــحــنـی مـلـوث مـکـن دسـت حــور
بـعـشـق اندرین ظـلـمت آبـاد کـونبـبین ره که عشق است مصبـاح نور
بـنزد من ارواح بـی عشـق هسـتهــمــه مــرده و کــالــبــدهــا قــبــور
چـو زنـده نـگـردنـد اینـجـا بـعـشـقهـمــان مــرده خــیـزنــد روز نــشــور
چـو عشقت بـتـیغ محبـت بـکشتهـمــو زنـده گــردانـدت بــی قــصــور
بـصـور ارچـه خـلـقـی بـمیرند لـیکدگـر ره کـنـد زنـده شــان نـفـخ صـور
چـو بـا عـشـق مـیری ازین زندگـیتـرا مـاتـم خـویـشـتـن هـسـت سـور
دم از عشـق جـانان زند جـان پـاککـه فـخـر از تــجـلـی کـنـد کـوه طـور
ز مـعـشـوق اگـر دور بـاشـی منالکــه در عــشــق دوری نـیـارد فــتــور
شـعـاعش بـتـو می رسـد دم بـدموگر چـند خـورشید هسـت از تـو دور
چو چشم تو از عشق آبـی نریختچـنـیـن چـشـم را خـاک شـایـد ذرور
نــدارد خـــرد قــوت کــار عــشـــقنــیــارنــد تـــاب تـــجـــلــی صــخــور
پـس پـشـت کردی جـحـیم و صراطچـو از هسـتـی خـویش کردی عـبـور
ورایـن ره نـرفـتـی بـرین ره نـشـینکـه بــی آب را خــاک بــاشـد طـهـور
محب را مدان چون من و تو حریصملک را مخـوان همچـو انسـان کـفـور
نخوردست زاهد دمی خـمر عشقاز آنـســت مـســت از شــراب غـرور
گرت نیسـت از شرع عشق آگهیبــر اســرار شــعـرم نـیـابــی شـعـور
وگـر پــاک داری درون چــون صـدفچـه درهـا بـدسـت آوری زیـن بــحـور
تـوی ابـر در پـیش خورشید خویشچــو خــود را تــوانـی ز خـود کـرد دور
شـوی بـر زمـین آسـمـانـی چـنـانکــه آن مـاه را از تــو بــاشــد ظــهـور
چـو عـاشـق غـزل گـویـد از درد دلتو دم درکش ای خواجه زین قول زور
که زردشت پـنهان کند زند خـویشبـــجـــایــی کــه داود خــوانــد زبـــور
غــم ســیـف فــرغــانـی از درد دلکـه او بـسـط دل کـرد و شـرح صـدور
بـنزد کـسـانی کـه این غـم خـورندمـــزیــت بـــود حـــزن را بـــر ســـرور

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج