فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٢٦٨: ای که در باغ نکویی بتو نبود مانند

ای کـه در بــاغ نـکـویـی بـتـو نـبـود مـانـنـدگــل بــرخــســار نـکــو ســرو بــبــالــای بــلـنـدهیچ کس نیست زخوبان جهان همچون توهـرگـز اســتــاره بـ…

ای کـه در بــاغ نـکـویـی بـتـو نـبـود مـانـنـدگــل بــرخــســار نـکــو ســرو بــبــالــای بــلـنـد
هیچ کس نیست زخوبان جهان همچون توهـرگـز اســتــاره بــخــورشـیـد نـبــاشـد مـانـنـد
بـا وجود تـو که هستـی ز شکر شیرین تـرنیسـت حـاجـت که کـس از مصـر بـروم آرد قـند
کـبـر شـاهانه تـو شـاخ امیدم بـشـکسـتنــاز مــســتـــانــه تـــو بـــیــخ قــرارم بـــرکــنــد
سـاقـی عـشـق تـو مـا را بـزبـان شـیـریـنشـربــتــی داد خــوش و شـور تــو درمـا افـگـنـد
عـاشــق روی تــو از خــلـق بــود بــیـگـانـهمـرد را از عــشــق تــو خــویـش بــبــرد پــیـونـد
در جـهان گر نبـود هیچ کسـی غـم نخـوردزآنـکـه درویـش تـو نـبـود بــکـسـی حـاجـتـمـنـد
گربـرو عرضه کنی هشت بـهشت اندر وینـکــنـد بــی تــو قــرار ونـکـنـدجــز تــو پــســنـد
هـر کـرا عـشـق تـو بـیمـار کـنـد جـانـش رانــدهــد شــهــد شـــفــا ونــکــنــدزهــر گــزنــد
دل او از غـــم تـــو تـــنـــگ نـــگـــردد زیــرانیسـت ممکـن که از آتـش کند اندیشـه سـپـند
دسـت تـدبـیر کـسـی پـای گـشـاده نکـنـدچــون دلــی را ســر گــیـســوی تــوآرد در بــنـد
هر چـه غـیر تـو همـه دشـمـن جـاننـد مـراچون منی چون شوداز دوست بدشمن خرسند
سـیف فرغـانی بـی روی تـو در فصـل بـهارخوش همی گرید چـون ابـر تـو چـون گل میخـند

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج