فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٢٥٣: مرا تا دل شد اندر کار رویت

مـرا تــا دل شـد انـدر کـار رویـتبصد شادی شدم غمخوار رویتمرا گر دست گیری جای آنستکه حـیران مانده ام در کـار رویتبــرد ارزان مـکـن نـرخ دل و جـانبـحـسـ…

مـرا تــا دل شـد انـدر کـار رویـتبصد شادی شدم غمخوار رویت
مرا گر دست گیری جای آنستکه حـیران مانده ام در کـار رویت
بــرد ارزان مـکـن نـرخ دل و جـانبـحـسـن ار تـیز شـد بـازار رویت
بــهـر دم صـورتـی در خـاطـر آیـدمـرا از لـفــظ مـعــنـی دار رویـت
اگـر تـو پــرده بــرداری از آن روینـگـنـجــد در جـهـان انـوار رویـت
وگـر نه زلـف تـو بـودی نمـانـدینهفـتـه بـر کـسـی اسـرار رویت
وگر چـه خاک را زر کرد خورشیدنــدارد ســـکـــه دیــنـــار رویــت
ز روی تـو بـعـالم در اثـر هاسـتبــهـار آنــک یـکــی ز آثــار رویـت
مرو ای سـیف فـرغـانیت قـربـانبــیـا ای عــیـد مـن دیـدار رویـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج