فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٢٥٢: دل ز غمت زنده شد ای غم تو جان دل

دل ز غـمـت زنـده شــد ای غـم تــو جــان دلنــــام تـــــو آرام جــــان درد تــــو درمــــان دلمــن بـــتــواولــی کــه تــو آن مــنــی آن مــندل بـــت…

دل ز غـمـت زنـده شــد ای غـم تــو جــان دلنــــام تـــــو آرام جــــان درد تــــو درمــــان دل
مــن بـــتــواولــی کــه تــو آن مــنــی آن مــندل بـــتـــو لـــایــق کـــه تـــو آن دلـــی آن دل
عـشـق سـتــمـکـار تــو رفـتـه بــپــیـکـار جـانشــوق جــگــر خــوار تــو آمــده مــهـمــان دل
تـر کـنم از آب چـشـم روی چـو نان خـشـک راچون جگری بیش نیست سوخته بر خوان دل
بــنـده ز پــیـونـد جــان حــبــل تــعــلـق بــریـدتـا سـر زلـف تـو شـد سـلـسـلـه جـنـبــان دل
انـــده دنــیــانـــداد دامـــن جـــانــم ز دســـتتــا غــم تــو بـــرنــکــردســر ز گــریــبـــان دل
عشق تو چون چتر خویش بر سر جان باز کردسـر بـفـلک بـرکـشـید سـنجـق سـلـطـان دل
روی ز چــشـمـم مـپــوش تــا نـتــوانـد فـگـنـدکــفــر ســر زلــف تــو رخــنــه در ایــمــان دل
تــا بــرهـانـد مــرا ز انـده مــن ســالــهـاســتتــا غــم تــو مـی کــشــد تــنـگـی زنـدان دل
از صـدف لـفـظ خـویش مـعـنـی چـون در دهـدگـوهـر شـعـرم کـه یـافـت پــرورش از کـان دل

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج