فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٢٤

گــر بــاد خــاک کــوی تــو ســوی چــمــن بــردبــیـنـنـد نـور بــاصـره در چــشـم عـبــهـرشجـان چـون بـتـو رسـیـد تـن اینـجـا چـه مـیکـنـدزآنـجـا کـه …

گــر بــاد خــاک کــوی تــو ســوی چــمــن بــردبــیـنـنـد نـور بــاصـره در چــشـم عـبــهـرش
جـان چـون بـتـو رسـیـد تـن اینـجـا چـه مـیکـنـدزآنـجـا کـه لـطـف تـسـت ازینجـا بـرون بـرش
عـیسـی خـود ار بـجـنـت مأویسـت کـی سـزدکـنـدر ظـلـال سـدره و طـوبــی بــود خــرش
آن ســروری کـه چــون کـمـر کـوه و طـرف کـانتــرصــیـع کــرده انـد جــواهـر در افــســرش
گـر بــنـدگـی تــو دهـذش دسـت و، روی خــودبــر خـاک پـای تـو نـنـهـد، خـاک بــر سـرش
عـشــقـت چــو در حــریـم دلـی پــای در نـهـادگـشـتـند سـرکـشـان طـبـیعـت مـسـخـرش
بــــت را نـــمـــازگـــاه عـــبــــادت مـــقـــام دادبــانــگ نــمــاز و هــیـبــت الــلــه اکــبــرش
دل مــجــمــریـســت آتــش انــدوه عــشــق راتــا کــرده ای بــعــود مــحــبــت مـعــطــرش
عـاشـق کـه آبــخــورده عـشـقـســت خــاک اوکـانـون شـوق بـوده دل هـمـچـو مـجـمـرش
گـر چــه کـمـال یـافــت کـجــا مـنـقـطــع شــودنـسـبــت ازیـن جـنـاب و تــعـلـق ازیـن درش
عـیـسـی اگـر چـه رتـبـت روح الـلـهـی بـیـافـتحــق کــی بــریـد نـســبــت او را ز مــادرش
از بــهـر ایـن غـزل کـه بــوصـف تـو گـفـتـه شـدگــــر چــــه قــــول زور نــــدارنــــد بــــاورش
در بــزم خــویـش زخــمـه ز اظــفــار حــور کــردنــاهــیــد رود ســـاز بـــر او تـــار مــزهــرش
گــر مـطــرب ایـن تــرانـه ســرایـد حــزیـن بــودچـون بــانـگ چـنـگ نـالـه مـزمـار حـنـجـرش
بــلــبــل چــو پــیـش بــرگ گــل خــود نـوا بــردطـوطـی خـجـل بــمـانـد ز سـجــع مـکـررش
در مـــوســـم بـــهـــار روا کـــی بـــود کـــه زاغبــا عــنـدلــیـب دم زنـد از صــوت مـنـکــرش
مـا را بــبــوســه چــون بــگــرفــتــیـم در بــرشآب حـــیــات داد لــب هــمــچـــو شــکــرش
گــردیـم هــر دو مــســت شــراب نــیــاز و نــازاو دسـت در بــر مـن و مـن دسـت در بـرش
در وصـــف او اگـــر چـــه اشـــارات کـــرده انـــدمـا وصــف مـی کــنـیـم بــقــانـون دیـگــرش
بـسـیـار خـلـق چـون شـکـر و عـود سـوخـتـنـدزآن روی هـمـچـو آتـش و خـط چـو عـنـبـرش
بـــفــروخــت در زجـــاجــه تـــاریــک کــایــنــاتمـصـبــاح نـور اشـعـه خــورشـیـد مـنـظـرش
بـــر لــشــکــر نــجــوم کــشــد آفــتـــاب تــیــغدر ســــایـــه حــــمـــایـــت روی مـــنـــورش
سـلـطـان حـسـن او و یـکـی از سـپـاه اوسـتایـن مـه کـه مـفـردات نـجـومـنـد لـشـکـرش
طـاوس حـسـنـش ار بـگـشـایـد جـنـاح خـویشجــبــریـل آشــیـانـه کــنــد زیـر شــهـپــرش
آرایـش عـروس جــمـالـش مـکـن کـه نـیـســتبــا آن کــمــال حــســن نــیــازی بــزیــورش
خــورشــیـد کــیـمــیــایـی گــر خــاک زر کــنــدبـا صـنعـتـی چـنین عـرض اوسـت جـوهرش
دل ســســت گــشــت آیـنــه ســخــت روی راهـرگـه کـه داشـت روی خـود انـدر بـرابـرش
هرکو چـو من بـوصـف جـمالش خـطـی نوشـتشد جـمله حسن چون رخ گل روی دفتـرش
آب حـــیــات یــافــت خـــضــروار بـــی خـــلــافلب تشنه یی که می طلبد چون سکندرش
آن را که آبـخـور می عـشـقـسـت حـاصـلسـتبــر هـر کــنـار جــوی لـب حــوض کــوثــرش
صافی درون چو شیشه و روشن شود چو میهـرکـو شــراب عـشـق درآمـد بــســاغـرش
آن دلـبــری کـه جــمـلـه جــمـالـسـت نـعـت اونام آوریسـت کاسـم جـمیل اسـت مصدرش
در دل نـهـفـت هـمـچــو صـدف اشـک قـطـره راهر در کـه یافـت گـوش ز لعـل سـخـن ورش
رو مـســتــقـیـم بــاش اگـر خــوض مـی کـنـیدر بـحـر عشـق او که صـراطـسـت معبـرش
بــی داروی طــبــیــب غــم او بــســی بــمــردبــیـمــار دل کــه هـســت امــانـی مــزورش
هــر ذره یــی کــه از پـــی خــورشــیــد روی اویکـشـب بـروز کـرد مـهـی گـشـت اخـتـرش
بـــر فــرق خــویــش تــاج حــیــات ابـــد نــهــادآنـکـس کـه بـازیافـت بـسـر نیش خـنـجـرش
وآن را کــه نــور عــشــق ازل پــیـش رو نــبــودنـنـمـوده ره بــشــمـع هـدایـت پــیـمـبــرش
ای دلبـری کـه هر کـه تـرا خـواسـت، وصـل تـوجــز در فــراق خــویـش نـگــردد مـیـســرش
نــبــود بــهــیـچ بــاغ چــو تــو ســرو مــیـوه داربـاغ ار بـهشـت بـاشـد و رضـوان (کـدیورش)
نــه خــارج و نــه داخــل عــالــم بـــود چــو روحآن معـدن جـمـال کـه هسـتـی تـو گـوهرش
فــردا کــه نـفــخ صــور اعــادت خــوهـنــد کــردمـرده ســری بــرآورد از خــاک مـحــشــرش
در بــــوتــــه جــــحـــیـــم گـــدازنـــد هـــرکـــرابــی سـکـه غـم تــو بــود جــان چــون زرش
پــیـوسـتــگـان عـشـق تــو از خـود بــریـده انـدآن کـو خـلـیـل تـسـت چـه نـسـبــت بآزرش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج