فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٢٣٨: ای ایمن آفتاب رخت از زوال حسن

ای ایـمـن آفـتــاب رخــت از زوال حــســنحسن جمال روی تـو گشتـه جمال حسنپـیش رخـت که بـدر تـمامسـت در جـمالخـورشـید ناقـص آمده بـا آن کمال حـسـنگـویی ز…

ای ایـمـن آفـتــاب رخــت از زوال حــســنحسن جمال روی تـو گشتـه جمال حسن
پـیش رخـت که بـدر تـمامسـت در جـمالخـورشـید ناقـص آمده بـا آن کمال حـسـن
گـویی زکـات خـواه نـصـاب جـمـال تـسـتهر محتشم که هست توانگر بمال حسن
گـر پــرتــوی ز روی تــو بــر عــالـم اوفـتــدآفـاق بــعـد از آن نـکـنـد احـتـمـال حـسـن
دیــدم ز پـــرتــو رخ خــورشــیــد تــاب تــوبـدر تـمام گـشـتـه بـر آن رو هلال حـسـن
از حـسن حـال او سخنی می رود که بـازدر خـدمت رخ تـو نکو گشـت حـال حـسـن
مـرغ دل مـرا پــر تــیـر نـظــر بــســوخــتبـر روی همچـو آتـش تـو ز اشتـعال حسن
پــرورده هـمـچــو بــیـضــه مـرغ آفـتــاب راطـاوس فـر و زیـب تـو در زیـر بــال حـسـن
ای میوه درخت جمال این توی که نیستزیـبــاتـر از رخ تـو گـلـی بــر نـهـال حـسـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج