فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٢٢٥: مرا چندانکه در سر دیده باشد

مـرا چـنـدانـکـه در سـر دیـده بـاشـدخــیــال روی تــو در دیـده بــاشــدز عـشـقـت چـون نگه داردل خـویشکسی کو چون تو دلبر دیده باشدبـجـز سـودای تـو هرچ …

مـرا چـنـدانـکـه در سـر دیـده بـاشـدخــیــال روی تــو در دیـده بــاشــد
ز عـشـقـت چـون نگه داردل خـویشکسی کو چون تو دلبر دیده باشد
بـجـز سـودای تـو هرچ اندرو هسـتز سـر بـیرون کـنم گر دیده بـاشـد
فلک گر چه بسی گرد جهان گشتولیکن چـون تـو کمتـر دیده بـاشـد
بـــدیــگــر جــای آنــرا کــن حــوالــهکه چون تـو جای دیگر دیده بـاشد
رخ و قــد تــرا آنـکــس کــنــد وصــفکـه ماهی بـر صـنوبـر دیده بـاشـد
دهانـت را کـسـی دانـد صـفـت کـردکه او در پـستـه شکر دیده بـاشد
نـپـنـدارم کـه خـورشـید جـهـان گـردتـرا جـز سـایه همسر دیده بـاشد
کـســی کـو در عـرق بــیـنـد رخ تــوبــگـل بــر آتـش تــر دیـده بــاشـد
اگـر بــا سـیـف فـرغـانـی نـشـیـنـیگـدا خـود را تـوانـگـر دیـده بــاشـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج