فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٢٢٤: من می روم و دلم بر تست

من می روم و دلم بـر تـسـتجــان نــیــز مــلــازم در تــســتگــرچــه نـبــود دلــت بــر مـنای دلـبــر مـن دلـم بــر تــســتبـا بـنده اگـر چـه سـر گـران…

من می روم و دلم بـر تـسـتجــان نــیــز مــلــازم در تــســت
گــرچــه نـبــود دلــت بــر مـنای دلـبــر مـن دلـم بــر تــســت
بـا بـنده اگـر چـه سـر گـرانیسـوگـند گـران مـن سـر تـسـت
گـر چـاکـر اگـر غـلام خـواهیاین بـنده غـلـام و چـاکـر تـسـت
پــهـلـوی جـمـالـت ای دلـارامفــربــه ز مـیـان لــاغــر تــســت
خـــاصـــیــت آب زنــدگــانــیانــدر لـــب روح پـــرور تـــســـت
ای از تـن تـو شـده پــر از گـلپــیـراهـن تـو کـه در بــر تــسـت
رویی بـنما کـه چـشـم جـانهاروشــن بـــرخ مــنــور تـــســـت
ملک دل و جـان گـرفـتـی آریسلطانی و حسن لشکر تـست
ای شـهـد روان بــگـاه خـنـدهزآن پـسته که تـنگ شکر تـست
زآن پسته بسیف شکرش دهبستان ز وی آنچه در خور تست

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج