فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٢٢٣: گر درد عشق در دل و در جان اثر کند

گر درد عـشـق در دل و در جـان اثـر کنددر دردمـند عـشـق چـه درمـان اثـر کـنددر دین عاشقان که از اسلام بـرتـرسـتکفریست عشق تو که در ایمان اثر کنددر کنه و…

گر درد عـشـق در دل و در جـان اثـر کنددر دردمـند عـشـق چـه درمـان اثـر کـند
در دین عاشقان که از اسلام بـرتـرسـتکفریست عشق تو که در ایمان اثر کند
در کنه وصـف تـو نرسـد فهم چـون منیحـاشـا که در کـمال تـو نقـصـان اثـر کند
از جـور عشق تـو دل و جـانم خراب شددر مـمـلـکـت تـعـدی سـلـطـان اثـر کـند
بـعد از چنین ستـم چه زیان دارد ار کنیعــدلـی کـه در ولـایـت ویـران اثــر کـنـد
تـرسـم کـه روز وصـل نـیـابـی اثـر ز مـندر من (اگر) فراق تـو زین سـان اثـر کند
بسیار جهد کردم و خاطر بر آن گماشتتــا خـدمـتـی کـنـم کـه تـرا آن اثـر کـنـد
کردم بـرین قرار که یک شـب بـسـوز دلآهی کـنم که در دلت ای جـان اثـر کـند
شـبــهـا بــگـریـه روز کـنـم در فـراق تــوتـا صبـح وصل در شـب هجـران اثـر کند
یـک نـکـتـه از لـب تـو دلـم را حـیـات داددر مـرده آب چـشـمـه حـیـوان اثـر کـنـد
گـر تـو بـلـطـف یاد کـنی عـاشـقـانـت رالـطـفـت ز راه دور در ایـشــان اثــر کـنـد
یوسـف چـو پـیـرهـن بـبـشـیر وصـال دادبــویـش ز مـصـر تـا در کـنـعـان اثـر کـنـد
اشعار سـیف جـمله بـذکرت مرصعسـتدر زر و سـیم سـکـه شـاهـان اثـر کـنـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج