فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٢٢٢: ای که لبت منبع آب بقاست

ای کـه لـبـت مـنـبـع آب بـقـاسـتدرد تـــو بـــیــمــاری دلــرا دواســتآه کـــه انـــدر طـــلـــب تــــو مـــرارفت دل و درد دل ای جان بـجاستگـر هـمـه آ…

ای کـه لـبـت مـنـبـع آب بـقـاسـتدرد تـــو بـــیــمــاری دلــرا دواســت
آه کـــه انـــدر طـــلـــب تــــو مـــرارفت دل و درد دل ای جان بـجاست
گـر هـمـه آفــاق بــگـیـرد کـســیآنـکـه تـوانـگـر بــتـو نـبــود گـداسـت
بــهـر دل تــو چـه تــوان تــرک کـردمال ندارم من و جـان خـود تـراسـت
هر دو جـهان مـمـلـکـت مـن شـودگـر تـو بـگویی کـه فـلان آن ماسـت
هرچـه کـنی بـر سـر مـا حـاکـمیگـر بـکـشـی از طـرف مـا رضـاسـت
محـنت عشقت بـهمه کس رسـیددولــت وصــل تــو نـدانـم کــراســت
درد دل و عـشـق بـهم گـفـتـه انـدکام دل و عشق بهم نیست راست
گــوهـر وصــلــت کــه نــدارد بــهــاکـشـتـه هجـران تـرا خـون بـهاسـت
چـاکر تـو بـر همه کس مهتـرسـتبـنـده تـو در دو جـهـان پـادشـاسـت
روی بــهـر سـو کـه کـنـم در نـمـازقـبـلـه اگـر روی تـو بــاشـد رواسـت
زهر چـو از جـام تـو نـوشـم شـکـرتـیغ گر از دست تـو بـاشد عطاست
در غزل ای دوست دعاگوی تستسـیف که دشـنام تـو او را دعاسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج