فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٢٢٠: ای که شیرینی تو شور در آفاق افگند

ای کـه شـیرینی تـو شـور در آفـاق افـگندحـلـقـه زلـف تـو در گـردنم انـداخـت کـمـندهرچـه معـنیسـت اگـر جـمله مصـور گرددکـس بـمـعـنی و بـصـورت بـتـو نـبـ…

ای کـه شـیرینی تـو شـور در آفـاق افـگندحـلـقـه زلـف تـو در گـردنم انـداخـت کـمـند
هرچـه معـنیسـت اگـر جـمله مصـور گرددکـس بـمـعـنی و بـصـورت بـتـو نـبـود مـانند
گــر بــتــریـاک وصــالـم بــرســانـی بــاریپـیـشـتـر زآنـکـه کـنـد زهـر فـراق تـو گـزنـد
هـرچـه غـیـر تـو اگـر جـمـلـه درو پــیـونـددعـاشـق روی تــو بــا غـیـر نـگـیـرد پــیـونـد
عــاشــق از دادن جــان بــیـم نــدارد زیــرانـبـود زنـده دل عـشـق بـجـان حـاجـتـمـنـد
از هـوای تــو در آفــاق بــگـردد چــون بــادوز بـرای تـو بـر آتـش بـنشـینـد چـو سـپـند
صحبـت جورش اگر چند دهد آسان دستهم قـبـولش نکـند عـاشـق دشـوار پـسـند
دوست گر عرضه کند ملک دو عالم بـر تـودر دو عالم مشو از دوست بچیزی خرسند
تا تو در بند خودی دست نیابی بر دوستدسـت در عـشـق زن و پـای بـرآور زین بـند
بــرو ای عــاقــل مـغــرور، مـرا پــنـد مــدهزآنکـه مجـنون غـم عـشـق نمی گـیرد پـند
سـیف فـرغـانی در کـوی ملـامـت نه پـایاینچـنین مـعـتـکـف کـنج سـلـامـت تـا چـند

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج