فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٢١٤: ای خورده روح از جام عشقت باده یی

ایـن اتــفـاق طــرفـه بــیـن کـنـدر فـتــدچـون مـن گـدایی بـا چـو تـو شـهـزاده ییکـی کـفؤ بــاشـد مـاه را اسـتــاره یـیچـون مـثـل بــاشـد لـعـل را بــ…

ایـن اتــفـاق طــرفـه بــیـن کـنـدر فـتــدچـون مـن گـدایی بـا چـو تـو شـهـزاده یی
کـی کـفؤ بــاشـد مـاه را اسـتــاره یـیچـون مـثـل بــاشـد لـعـل را بــیـجـاده یـی
مـپـسـند کـز کـمـتـر غـلـامـی کـم بـوددر بـــنـــدگـــی تـــو چـــو مـــن آزاده یــی
انـصـاف ده تـا چـون شـکـیـبـایـی کـنـدبـی چـون تـو دلـبـر همچـو من دلداده یی
نگـرفـت نـقـش دیگـری تـا نـقـش خـودبـنشـانـدی در طـبـع چـون مـن سـاده یی
ای خورده روح از جام عشقت باده ییمـی کــن نـظــر در کــار کــارافــتــاده یـی
مـخــمـور کــرده عــقــل هـشــیـار مـراچشمت که مستی می کند بی باده یی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج