فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٢١٢: تبارک الله از آن روی دلستان که تراست

تـبـارک الله از آن روی دلـسـتـان کـه تـراسـتز حسن و لطف کسی را نباشد آن که تراستگـمـان مـبـر کـه شـود مـنـقـطـع بـدادن جـانتــعـلـق دل از آن روی دلـسـ…

تـبـارک الله از آن روی دلـسـتـان کـه تـراسـتز حسن و لطف کسی را نباشد آن که تراست
گـمـان مـبـر کـه شـود مـنـقـطـع بـدادن جـانتــعـلـق دل از آن روی دلـسـتــان کـه تــراسـت
بـخـنـده ای بـت بــادام چـشـم شـیـریـن لـبشـکـر بـریـزد از آن پـسـتـه دهـان کـه تـراسـت
ز جــوهـری کـه تــرا آفـریـده انـد ای دوســتچگونه جـسم بـود آن تـن چو جـان که تـراست
ز راه چــشـم بــدل مـی رســد خــدنـگ مـژهمـرا مـدام ز ابــروی چـون کـمـان کـه تــراسـت
چه خوش بود که چو من طوطیی شکر چیندبـبـوسـه زآن لب لعل شـکرفشـان که تـراسـت
بـغـیر سـاغـر مـی کـش بـر تـو آبـی هـسـتبـبـوسه یی نرسد کس از آن لبـان که تـراست
اگــر کــمــر بــگــشــایـی و زلــف بــاز کــنـیمـیان مـوی تـو گـم گـردد آن میان کـه تـراسـت
چــو عـنـدلـیـب مـرا صـد هـزار دسـتــانـسـتبـوصف آن دو رخ همچـو گلسـتـان که تـراسـت
صــبـــا بـــیــامــد و آورد بـــوی تــو، گــفــتــمهزار جـان بـدهم من بـدین نشـان که تـراسـت
بــیـا کـه هـیـچ کـس امـروز سـیـف فـرغـانـینـدارد آب سـخـن ایـنـچـنـین روان کـه تـراسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج