فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٢١٠: بخود نظر کن اگر می خوهی که جان بینی

بخود نظر کن اگر می خوهی که جان بینیبجان که آنچه ز جان خوشترست آن بینیدل شــکــســتــه مــا در نــظــر کــجــا آیــدتـرا کـه در تـن خـود بـنـگـری و جـا…

بخود نظر کن اگر می خوهی که جان بینیبجان که آنچه ز جان خوشترست آن بینی
دل شــکــســتــه مــا در نــظــر کــجــا آیــدتـرا کـه در تـن خـود بـنـگـری و جـان بـینی
تـرا بـبـاغ چـه حـاجـت بـود کـه هر سـاعـتز روی خـویـش در آیینـه گـلـسـتـان بـینـی
وگر تـو می خـوهی ای عـاشـق دقیق نظـرکـزو سـخـن شـنـوی یـا ازو دهـان بــیـنـی
پـــس از هــزار تأمــل اگــر ســخــن گــویــدچـو نیک در نگـری زآن دهان نـشـان بـینی
ز مــوی هـم نــکــنـی فــرق آن مــیـانـی راکــه در مـیـانـه آن مـوی تــا مـیـان بــیـنـی
درون پــیـرهـن آبــیـســت مـنـعــقــد تــن اوکه چون تـو در نگری روی خود در آن بـینی
بــیـا کـه بــا جــگـر تــشــنـه در پــی آن آبز دیـده بــر رخ مـن چــون دل روان بــیـنـی
چو چشم و ابـروی او بـنگری هراسان بـاشز تـرک مـسـت کـه نزدیک او کـمـان بـینی
وگــر نــداری آن بــخــت ســیـف فــرغــانـیکه چون دلی بـدهی روی دلستان بـدهی
بــنــیـکــوان نــظــری کــن کــه بــوی او آیـدز رنـگ حـسـن کـه در روی نـیکـوان بـینـی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج