فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٢٠٦: آنکس که بهر نام تو از جان زیان نکرد

آنــکــس کــه بــهــر نــام تــو از جــان زیـان نــکــردعـنقـای عـشـق در دل او آشـیان نکـرددر پــــرده دلـــش اثـــری از حـــیـــات نـــیـــســـتآنرا …

آنــکــس کــه بــهــر نــام تــو از جــان زیـان نــکــردعـنقـای عـشـق در دل او آشـیان نکـرد
در پــــرده دلـــش اثـــری از حـــیـــات نـــیـــســـتآنرا کـه در درون غـم تـو کـار جـان نکـرد
آنــکــس کــه آفــتـــاب ســعــادت بـــرو نــتـــافــتبـا ماه عشقت اخـتـر عقلش قران نکرد
وآن را کـــه طـــوق مــهــر تـــو در گــردن اوفـــتـــادبر فرقش ار چه تیغ زدی سر گران نکرد
وآنـکـس کـه دل ز دوسـتــی جــان فـرو نـشـسـتاو پـاک نیسـت، غـسـل بآب روان نکـرد
آنــکــس کــه جـــان بـــداد بـــامــیــد ســود وصــلبـا تـو درین مـعـامـلـه خـود را زیان نکـرد
عاشق که سیر گشت ز خود گر چه گرسنه استکونین لقمه یی شـد و او در دهان نکرد
عـــشـــق تـــو مـــرد را ز بــــلـــاهـــا امـــان نـــدادصـیاد صـید را بـسـلـامـت ضـمـان نکـرد
وآنــرا کــه دل زآتـــش عــشــق تــو روشــنــســتدسـت اندر آب تـیره این خـاکـدان نکـرد
آنــرا کــه در زمــیــن دل افــتـــاد تـــخــم عــشــقچون گاو بـار بـرد و چو گردون فغان نکرد
ای آنــکــه لــاف مــی زنــی از عــشــق آن نــگــارکـز کـبـر و ناز یک نظـر اندر جـهان نکـرد
دســت از جــهــان بــدار کــه اصــحــاب کــهـف واردر غـار ره نیافت سـگ ار تـرک نان نکرد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج