فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ١٩٩: هلال حسن بعهد رخ تو یافت کمال

ز روی پـرده بـرافـگن که خـلق را عـیدسـتهــلـــال ابـــروی تـــو هــمــچـــو غـــره شـــوالمـحـیط لـطـف چـو دریا مـدام در موج اسـتمـــیـــان دایـــره ر…

ز روی پـرده بـرافـگن که خـلق را عـیدسـتهــلـــال ابـــروی تـــو هــمــچـــو غـــره شـــوال
مـحـیط لـطـف چـو دریا مـدام در موج اسـتمـــیـــان دایـــره روی تــــو ز نـــقـــطــــه خــــال
رخ تــو بـــر طــبــق روی تــو بـــدان مــانــدکــه بـــر رخ گــل ســرخـــســـت روی لــالــه آل
ز نـور چـهـره تــو پــرتــوی مـه و خـورشـیـدز قــوس ابــروی تــو گـوشــه یـی کـمـان هـلـال
بپیش تست مکدر چو سیل و تیره چو زنگبـــروشـــنــی اگــر آیــیــنــه بـــاشـــد آب زلــال
ز خــرقــهــا بــدر آیـنــد چــون کــنــد تأثــیـرشـراب عـشـق تــو در صـوفـیـان صـاحــب حــال
بــوصــف آن دهـن و لـب کـجــا بــود قـدرتمـرا کــه لـکــنـت عــجــزســت در زبــان مـقــال
گدای کـوی تـوام کـی بـود چـو من درویشبــنـزد چــون تــو تــوانـگـر عـزیـز هـمـچــون مـال
ز شـاخ بــیـد کـجـا بــاد زن کـنـد سـلـطـانوگـر چــه مـروحـه گـردان تــرک اوسـت شـمـال
چـو کـوزه ز آب وصـالـت دهـان مـن پــر کـنبقطره یی دو که لب خشک مانده ام چو سفال
رخ تــو دیـد و بــنـالــیـد ســیـف فــرغــانـیچـو گـل شـکـفـت مـگـو عـنـدلـیب را کـه مـنـال
بـیا کـه در شـب هـجـران تـو بـسـی دیدیم«جــزای آنـکـه نـگـفــتــیـم شــکـر روز وصــال »
هـلـال حـسـن بـعـهـد رخ تـو یـافـت کـمـالکـه هـم جـمـال جـهـانـی و هـم جـهـان جـمـال

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج