فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ١٨

ای ز بـــازار جــهــان حــاصــل تــو گــفــتـــاریعمر تـو موسـم کارسـت و جـهان بـازاریانــدرآن روز کـــه کـــردار نــکـــو ســـود کـــنــدنـکـنـد فـای…

ای ز بـــازار جــهــان حــاصــل تــو گــفــتـــاریعمر تـو موسـم کارسـت و جـهان بـازاری
انــدرآن روز کـــه کـــردار نــکـــو ســـود کـــنــدنـکـنـد فـایـده گـر خــرج کـنـی گـفـتــاری
هـمـچـو بـلـبـل کـه بــرافـراز گـلـی بـنـشـیـنـدچـند گفـتـی سـخـن و هیچ نکردی کاری
ظـاهر آنـسـت کـه بـی زاد و تـهی دسـت رودگـر ازین مـزرعـه کـس پـر نـکـنـد انـبـاری
زر طـــاعـــت زن و اخـــلــاص عــیــار آن ســـازخـواجـه تـا سـود کـنی بـر درمـی دیناری
هرچـه گویی بـجـز از ذکـر همه بـیهوده اسـتسـخـن بـیهـده زهرسـت و زبـانـت مـاری
شـعـر نـیکـو کـه خـمـوشـیسـت از آن نـیکـوتـراگـرت دسـت دهـد نـیـز مـگـو بــسـیـاری
راسـت چـون واعظ نان جـوی بـدین شاد مشوکـه سـخـن گـویی و جـهال بـگـوینـد آری
از ثـــنـــای امـــرا نـــیـــک نـــگـــهـــدار زبــــانگرچـه رنگین سخـنی نقش مکن دیواری
مــدح ایـن قــوم دل روشــن تــو تــیــره کــنــدهـمـچــو رو را کــلــف و آیـنـه را زنـگــاری
آن جـماعـت که سـخـن از پـی ایشـان گفـتـندراست چون نامیه بـستند گلی بـر خاری
از چـنین مرده دلـان راحـت جـان چـشـم مـدارچـون ز رنجـور شفا کسـب کند بـیماری؟
شـاعـر از خــرمـن ایـن قـوم بــکـاهـی نـرسـدگـر ازیـن نـقـد بـیـک جـو بـدهـد خـرواری
شـاعـری چــیـسـت کـه آزاده از آن گـیـرد نـامننـگ خـلـقـی گـر ازین نـام نـداری عـاری
گــربــه زاهـدی و حــیـلـه کــنـی چــون روبــاهتـا سـگ نفـس تـو زهری بـخـورد یا ماری
پـیل را خـر شـمر آنگـه کـه کـشـد بـار کـسـیشیر را سگ شمر آنگه که خورد مرداری
بــهـر مـخـدوم مـجـازی دل و دیـن تـرک کـنـیتــا تــرا دسـت دهـد پــایـه خـدمـتـکـاری
هــردم از ســـفــره انــعــام خـــداونــد کــریــمخورده صد نعمت و یک شکر نگفته بـاری
نـزد آنـکـس کـه چــو مـن ســلـطـنـت دل داردشـه گـزیـری بـود و مـیـر چـوده سـالـاری
ظـالمی را که همه سـاله بـود کـارش فـسـقبــطــمــع نـام مـنـه عــادل نـیـکــوکــاری
نـیـت طــاعــت او هـســت تــرا مـعــصــیـتــیکــمــر خــدمــت او هـســت تــرا زنــاری
هـر کــرا زیـن امــرا مــدح کــنــی ظــلــم بــودخـاصـه امـروز کـه از عـدل نـمـانـد آثــاری
کـژروی پـیـشـه کـنـی جـمـلـه تـرا یـار شـونـدور ره راســت روی هــیـچ نــیـابــی یـاری
کــلــه مــدح تــو بــر فــرق چــنـیـن تــاجــورانراست چون بـر سر انگشت بود دستاری
صــورت جــان تــو در چــشــم دل مـعــنـی دارزشـت گـردد بــنـکـو گـفـتــن بــدکـرداری
اسـدالـمعـر کـه خـوانی تـو کـسـی را کـه بـودروبـه حـیلـه گـری یا سـگ مـردم خـواری
و گــرت دســت قــریــحــت در انــشــا کــوبــدمـدح این طـایـفـه بـگـذار و غـزل گـوبـاری
شـعـر نـیکـو را چـون نـقـطـه دلـی بـاید جـمـعهـمـچـو خـط را قـلـم و دایـره را پــرگـاری
ســیـف فــرغــانـی اگــر چــنــد دریـن دور تــرابـلـبـل روح حـزیـنـسـت چـو بـو تـیـمـاری
نـه تـرا هـیـچ کـسـی جـز غـم جـان دلـجـویینه تـرا هیچ کسی جـز دل تـو غمخـواری
گر چـه کس نیسـت ز تـو شاد بـرو شادی کنهـمـچـو غـم گـر نـرسـانـی بـدلـی آزاری
شـکـر مـنعـم بـدعـای سـحـری کـن نه بـمـدحکـنـدرین عـهد تـرا نیسـت جـز او دلـداری
صـورتــنـد ایـن امـرا جــمـلـه ز مـعـنـی خـالـیاوست چـون در نگری صورت معنی داری
چون ازین شیوه سخن طبع تو فصلی پرداختبـعـد ازین بـر در این بـاب بـزن مسـمـاری
بـسـخـن گـفـتـن بـیـهـوده بـپـایـان شـد عـمـرصــرف کـن بــاقـی ایـام بــاســتــغـفـاری

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج