فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ١٨٣: از پسته تنگ خود آن یار شکر بوسه

از پــسـتــه تــنـگ خــود آن یـار شـکـر بــوسـهدوشـم بـلب شـیرین جـان داد بـهر بـوسـهاز بـــهــر غـــذای جـــان ای زنـــده بآب و نـــانبـسـتـد لب خـشک…

از پــسـتــه تــنـگ خــود آن یـار شـکـر بــوسـهدوشـم بـلب شـیرین جـان داد بـهر بـوسـه
از بـــهــر غـــذای جـــان ای زنـــده بآب و نـــانبـسـتـد لب خـشک من زآن شکرتـر بـوسه
ای کــرده رخــت پــیــدا بــر روی قــمــر لــالــهوی کرده لبـت پـنهان در تـنگ شکر بـوسـه
مــه نــور هـمــی خــواهـد از روی تــو در پــردهجـان را ز همی گـوید بـا لعـل تـو در بـوسـه
نــزد تــو خــریـداران گــر مــعــدن ســیـم آرنــدای گـنج گـهر زآن لـب مفـروش بـزر بـوسـه
ای قبـله جـان هر شـب بـر خـاک درت عاشـقچـون کعبـه روان داده بـر روی حـجـر بـوسه
چــون جــوف صــدف او را پــر در دهـنـی بــایـدوآنـگـه طـلـب کـردن زآن درج گـهـر بــوسـه
خـواهی که شـکـر بـارد از چـشـم چـو بـادامترو آینه بـین وز خـود بـسـتـان بـنظر بـوسـه
چــون خــاک ســر کــویـت آهـنــگ هـوا کــردهبــر ذره بــمـهـر دل داده مـه و خـور بـوسـه
هـرجـا کـه تـو بــرخـیـزی از پـای تـو بــسـتـانـدزنجـیر سـر زلفـت چـون حـلقه ز در بـوسـه
لطـفـت که چـو اندیشـه حـد نیسـت کنارش رااز روی تــو انـعـامـی دیـدیـم مـگـر بــوســه
سیف ار ز تو می خواهد بوسه تو برو می خندکز لعل تو خوش باشد گر خنده و گر بوسه
گــر پــای رقــیـبــانــت بــوســنـد مــحــبــانــتتـرسا ز پـی عیسی زد بـر سم خـر بـوسه

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج