فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ١٨٢: شمع خورشید که آفاق منور دارد

شــمــع خــورشــیـد کــه آفــاق مـنـور داردمـهـر تــو در دل و سـودای تــو در ســر داردرنــگ روی تـــو بـــاقـــلـــام تـــصـــور مــا راخـــانـــه دل …

شــمــع خــورشــیـد کــه آفــاق مـنـور داردمـهـر تــو در دل و سـودای تــو در ســر دارد
رنــگ روی تـــو بـــاقـــلـــام تـــصـــور مــا راخـــانـــه دل ز خـــیـــال تــــو مـــصـــور دارد
روز و شـب در طـلبـت گرد زمین گردانسـتآســمـانـی کـه شـب و روز مـه و خــور دارد
آنچه من دیده ام از حسن تو گر گویم کسنــشــنــود، ور شــنـود نـیـز کــه بــاور دارد؟
ای در دوســت طــلـب کـرده ز هـر دیـواریخــانـه دوســت بــرون از دو جــهـان در دارد
عشق بـا راحـت تـن هر دو نبـاشـد کس راآب حــیـوان خــضــر و مـلـک ســکــنـدر دارد
غـافـل از خـوردن نان گـر بـبـدن فـربـه شـدعــاشــق از پــرورش جــان تــن لــاغــر دارد
آنک بـر شـهپـر جـبـریل نشیند چـو مسـیحکـفـو عـیـسـی بــود او را چــه غـم خـر دارد
اهل دنیا اگر از همت دون بـی غم عـشـقتنگ دل نیست چو غنچه که چو گل زر دارد
مرد عشـق از گهر نفس بـود در همه حـالچــون تــرازو کــه ز رو ســنــگ بـــرابــر دارد
سـیف فـرغـانی یکدم بـسـوی عـالم قدسهمـچـو جـان بـر شـو اگـر مرغ دلـت پـر دارد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج