فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ١٧٥: نظر کن روی آن دلبر ببین شمع

نـظـر کـن روی آن دلـبـر بــبـیـن شـمـعکه عالم پـر ز نورسـت از چـنین شـمعچــراغ وهـم بــنــشــان وز ســر ســوزچـو پـروانـه بـزن خـود را بـریـن شـمـعچـه…

نـظـر کـن روی آن دلـبـر بــبـیـن شـمـعکه عالم پـر ز نورسـت از چـنین شـمع
چــراغ وهـم بــنــشــان وز ســر ســوزچـو پـروانـه بـزن خـود را بـریـن شـمـع
چـه پـوشـی آتـش عـشـقـش بــدامـنچـه می داری نهان در آسـتـین شـمع
شـعـاع عـشـق اگـر بــر جــانـت افـتــدجـهان روشـن کـنی ای نازنین شـمـع
اگـر بـا سـوز عـشـقـش هم نـشـینـیسبـب را بـس بود آن همنشین شمع
بـهـجـران بــنـده مـانـد از خـدمـتـت دوربآتــش شـد جــدا از انـگـبــیـن شـمـع
مــکــان از روشــنــی چـــون روز گــرددبشب چون گشت با آتش قرین شمع
ایــا خـــورشـــیــد پـــیــش نــور رویــتچـو پـیـش حـور در خـلـد بـرین شـمـع
ز تـــو دیــوانــه مــی خـــوانــنــدم آریبـجـز نـامـی نـگـیـرد از نـگـیـن شـمـع
چـــراغ آســـمـــان آنـــگـــه دهــد نــورکـه رویـت بــرفـروزد در زمـیـن شــمـع
بـــرافــگــن پـــرده تـــا دلــهــای مــردهبــرافــروزنـد از آن نـور مـبــیـن شــمـع
کـه بـهر مـجـلـس مـا بـی دلـان اسـتتـرا بــر رخ چـراغ و بــر جـبـیـن شـمـع
بعشقت سیف فرغانی بسی سوختنـشـد از بــهـر پــروانـه حـزیـن شـمـع

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج