فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ١٦: از جمال تو مگر نیست خبر سلطانرا

از جـمـال تـو مـگـر نـیـسـت خـبـر سـلـطـانـراکه سوی صورت ملک است نظر سلطانرابــنـدگـی تــو ز شـغـل دو جــهـان آزادیـسـتزین چنین مملکتـی نیست خبـر سلطا…

از جـمـال تـو مـگـر نـیـسـت خـبـر سـلـطـانـراکه سوی صورت ملک است نظر سلطانرا
بــنـدگـی تــو ز شـغـل دو جــهـان آزادیـسـتزین چنین مملکتـی نیست خبـر سلطانرا
نـگـذرد از ســر کـوی تــو چــو مـن گـر افــتــدبـر سـر کـوی تـو یـک روز گـذر سـلـطـانـرا
بـا چـنـین زلـف چـو زنـجـیـر عـجـب نـبـود اگـرحلقه در گوش کند عشق تـو مر سلطانرا
کـــلـــه دولـــت دایـــم دهـــد و بــــرگـــیـــردکـمـر خـدمـت تــو تــاج ز سـر سـلـطـانـرا
شاه حـسن تـو که اقطاع ده ماه و خور استنـدهـد نـان غـلـامـی تــو هـر ســلـطـانـرا
غـم عـشـق تـو چـو زنـبـور عـسـل نیش زنـدبـر دل خـسـتـه از آن تـنگ شکر سـلطانرا
بـا چـنـین مـنـعـه هجـران کـه تـو داری هرگـزبـا تـو ممـکـن نبـود وصـل مگـر سـلـطـانرا
جـای آنـسـت کـه بــا چـون تـو پـسـر دربــازدآنـچ مـیـراث بــمــانـد ز پــدر ســلــطــانـرا
تیر مژگان تو چون هست در اشکستن خصمحـاجـتـی نیسـت بـتأیید و ظفر سـلطـانرا
سـیف فـرغـانـی از بـهر تـو مـی گـوید شـعـرکاحتیاج از همه بـیش است بـزر سلطانرا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج