فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ١٦٩: روی تو که ماه را خجل دارد

روی تــو کــه مـاه را خــجــل داردشاهی است که ملک جان و دل داردیـک تــرک ز لـشــکـر جــمـال تــواز مـــلــــک ولــــایـــت چــــگــــل داردوآن ســدره …

روی تــو کــه مـاه را خــجــل داردشاهی است که ملک جان و دل دارد
یـک تــرک ز لـشــکـر جــمـال تــواز مـــلــــک ولــــایـــت چــــگــــل دارد
وآن ســدره مــنــتــهــای قــد تــومـــر طـــوبــــی را بــــزیـــر ظـــل دارد
دل نـبــود از تــو مــنـفــصــل زیـراچــشــم از تــو خــیـال مــتــصــل دارد
غـم ملـک دلـت و او درین دعـویاز قـاضــی عـشــق تــو ســجــل دارد
گـفـتـم بــبــسـاط وصـل پـیـونـدمای تــــن ز تــــو پــــای روح گــــل دارد
چل صبـح بـجوی از آنکه این دلبـرمــاهـیـســت کــه روزهــا چــهـل دارد
در خطبه وصفش ار خطایی رفتعــقـل از چــه مـرا بــدان خــجــل دارد
در جـامع تـن که منبـر روح اسـتشــمـشــیـر زبــان خــطــیـب دل دارد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج