فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ١٦٥: تا نقش تو هست در ضمیرم

تـا نـقـش تـو هـسـت در ضـمـیـرمنــقــش دگــری کــجــا پــذیــرمآن هـنـدوی چــشــم را غــلــامـموآن کـــافـــر زلـــف را اســـیــرمچـــشــم تـــو بـــغ…

تـا نـقـش تـو هـسـت در ضـمـیـرمنــقــش دگــری کــجــا پــذیــرم
آن هـنـدوی چــشــم را غــلــامـموآن کـــافـــر زلـــف را اســـیــرم
چـــشــم تـــو بـــغــمــزه دلــاویــزمسـتـیسـت که می زند بـتـیرم
ای عـشـق مـنـاســبــت نـگـه داراو محـتـشـم اسـت و من فقیرم
صـد سـال اگر بـسـوزم از عشـق،واین خود صفتی است ناگزیرم،
بــاشــد چــو چــراغ حــاصــلـم آنکآخـر چـو بــسـوخـتـم بــمـیـرم
گر عشق بـسوزدم عجـب نیستکــو آتــش تــیـز و مــن حــریـرم
شـمعـم که بـعـاقـبـت درین سـوزهـم کـشـتـه شـوم اگـر نـمـیرم
در گـــوش نـــکـــردم از جـــوانــیپــنـدی کـه بــداد عــقـل پــیـرم
بــرخـاسـتـه ام بــدان کـزیـن پـس«بـنشـینم و صبـر پـیش گیرم »
دل زنده بعشق تست غم نیستگــر مـن ز مـحــبــتــت بــمـیـرم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج