فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ١٦٤: ترا من دوست دارم تا جهان هست

ترا من دوست دارم تا جهان هستهـمـه نـام تـو گـویـم تـا زبـان هـسـتاثـر گـر بـاز گـیرد عـشـقـت از خـلقسراسر نیست گردد در جـهان هستتــرا خــاطــر ســوی م…

ترا من دوست دارم تا جهان هستهـمـه نـام تـو گـویـم تـا زبـان هـسـت
اثـر گـر بـاز گـیرد عـشـقـت از خـلقسراسر نیست گردد در جـهان هست
تــرا خــاطــر ســوی مــانـی و مـا راسوی تـو میل خـاطر همچـنان هست
بـکـوشـش وصـل تـو دریافـت نـتـوانولـیکـن من بـکـوشـم تـا تـوان هسـت
بـــود بـــر آتـــش دل دیـــگ ســـودامرا تـا گوشتـی بـر اسـتـخـوان هست
چــو مـن زنـجــیـر زلـفـیـن تــو دیـدماگــر دیـوانـه گـردم جــای آن هـســت
بآب دیــده شــســتــم رو، هــنــوزمز خـاک کوی تـو بـر رخ نشـان هسـت
شــوم گــردن فــراز ار بــر تــن مــنسـری شـایسـتـه آن آسـتـان هسـت
دلم بـی انده تـو نیسـت، دیر اسـتکه سیمرغی درین زاغ آشیان هست
غمت بـا سیف فرغانی شبی گفتمرا خـود بـا تـو چـیزی در میان هست
کـجـا بـاشـد نصـیب از وصـل جـانـانهرآنکس را که دل دربـند جـان هست
زبــان از ذکــر غــیــر او فــرو شــویگرت آب سخـن زین سان روان هست

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج