فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ١٥: اندر ره تو دل چه بود جان چه قدر دارد

انـدر ره تــو دل چـه بــود جـان چـه قـدر داردنزد گـدای کـوی تـو سـلطـان چـه قـدر داردنزد کسـی که عـاشـق بـی جـان زنده دل رااز لب حـیات بـخش بـود جـان …

انـدر ره تــو دل چـه بــود جـان چـه قـدر داردنزد گـدای کـوی تـو سـلطـان چـه قـدر دارد
نزد کسـی که عـاشـق بـی جـان زنده دل رااز لب حـیات بـخش بـود جـان چـه قدر دارد
نـام تــو در مـیـان و هـمـه غــافـل از تــو آریمـهـتـاب در مـجـالـس کـوران چـه قـدر دارد
چـون جـان گرفـت سـکه مهرت چـو زر بـر تـوای گنج حـسـن این دل ویران چـه قدر دارد
تـو خـسرو ممالک حـسنی سخـن نخـواهیشیرین بـر تـو ای شکرستـان چـه قدر دارد
ای آنکه بـهره نیست تـرا زین حدیث و گوییدر کوی دوست عاشق حیران چه قدر دارد
نــزدیـک آفــتــاب کــه زایــد بــود کــمــالــشماهی که هست قابـل نقصان چه قدر دارد
در پـای اسـب شاه که دارد بـدسـت چـوگانبـیچـاره گـوی بـا سـر گـردان چـه قـدر دارد
گر عاشقی و قیمت معشوق می شناسیدر راه عـشـق تـرک کـنی آن چـه قـدر دارد
بـا خـویشتـن چـو سیف اگر دشمنی نکردیجـان دوستـی بـنزد تـو جـانان چه قدر دارد
قیمت شناس جـوهر یوسـف عزیز مصرسـتاین پـادشـاه حـسـن بـکنعـان چـه قدر دارد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج