فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ١٥٨: بغیر دوست نداند کسی که من چه کسم

بغیر دوست نداند کسی که من چه کسماز آنکـه من شـکـرسـتـان دوسـت را مگـسـمسـحـرگـهـی کـه مـن از شـوق او بـرآرم آهچـو شـب سـیاه کـنـد روی صـبـح را نـفـسـم…

بغیر دوست نداند کسی که من چه کسماز آنکـه من شـکـرسـتـان دوسـت را مگـسـم
سـحـرگـهـی کـه مـن از شـوق او بـرآرم آهچـو شـب سـیاه کـنـد روی صـبـح را نـفـسـم
بـدوسـت کردم پـیغـام کای یگانه بـحـسـنز نعـمت دو جـهان جـز تـو نیسـت ملتـمسـم
جـواب داد کـه مـسـکـیـن مـن آب حـیوانـموگـر چـنـانـکـه سـکـنـدر شـوی بــتـو نـرسـم
از آن زمــان کــه مـرا بــر در تــو آب نـمـانـدچـو خـاک از سـر ره بـرنـداشـت هیچ کـسـم
بـروز بـر سـر کـوی تـو از سـگم بـیم اسـتبشب روم که ز سگ باک نیست ار عسسم
بـدامـنـت نـرسـد دسـت چـون ز درویشـیبآستـین خود ای دوست نیست دست رسم
بـگـیر جـیب مـن و پـیش کـش مـرا مـگـذاربـدان رفـیق کـه دامـن همی کـشـد ز پـسـم
بـصـدق کـردم دعـوی کـه سـیف فـرغـانـیغـلـام تـسـت و مؤکـد هـمـی کـنـم بـقـسـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج